» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

máj 2013

3.5.2013, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste roka 2011 pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. E. Biserovi ide o to, aby sme Vyznanie viery nechápali len ako náuku, ale ako rozhovor viery, a Otčenáš nielen ako prejav úcty, ale najmä ako odpoveď našej (Bohu) opätovanej lásky. Naposledy sme mali meditáciu v apríli 2013 na tému Vyznania viery o odpustení hriechov. Dnes je meditácia o článku viery: Verím vo vzkriesenie tela a život večný.

2. Úvodná modlitba
Veľký Bože,
vyznávam ťa ako svojho Pána a Boha,
vyznávam ťa ako pôvodcu i zavŕšiteľa môjho života.
Prijmi ma, obnov a premeň,
aby som sa oslobodil od strachu zo smrti
i od strachu z neznámej budúcnosti
a odovzdal sa tebe tak ako Kristus Ježiš,
tvoj Syn a náš brat a dobrý pastier,
v ktorom spoznávame svoju cestu k tebe i sebe.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 122-128).

+V tretej časti Vyznania viery vyznávame vieru v Boha ako Ducha Svätého. Za slovami „verím v Ducha Sv.“ nasledujú dôsledky pôsobenia Ducha Sv. Na prvom mieste je cirkev, potom spoločenstvo svätých a odpustenie hriechov. Posledným článkom viery je viera vo vzkriesenie tela a život večný. Všimnime si, že kresťanská viera ani po smrti neoddeľuje telo a dušu, ale človeka chápe ako živú jednotu duše a tela, ako osobu. Slovom duša, keď sa používa, nemyslí sa protiklad tela, ale akési jadro človeka či princíp života, ktorý zjednocuje telo s dušou. Preto nehovoríme o večnom živote duše, ale o obnove, vzkriesení tela.
+Vzkriesením sa myslí zavŕšenie ľudskej existencie. Už apoštol Pavol mal problém odpovedať na otázku: Aké telo budú mať mŕtvi, keď budú vzkriesení? Pavol najskôr odmieta predstavu, že staré telo ožije. Ako príklad spomína rastlinu, ktorá vyrastie zo semena (tela). Semeno zomrelo, rastlina je nová. Je tu súvis, ale nie opakovanie. Kvôli rozlíšeniu hovorí apoštol Pavol o duchovnom tele. Predsa však o tele.
+Pri vzkriesení hrá dôležitú úlohu spoločenstvo svätých. Je to svet veriacich na zemi, svätých v nebi a anjelov. Svet ako Božie kráľovstvo usporiadaný na princípe lásky. Tento svet nerobí hranice medzi tu a teraz, už telesne zomrelými a ešte žijúcimi. Večný život je toto spoločenstvo. Dobrý koniec, zavŕšenie všetkého v Kristovi zdôrazňoval v 20. st. zvlášť jezuita a vedec Teilhard de Chardin. Vývoj vo svete nebral ako chaotický alebo ako slepú postupnosť, ale ako to, čo smeruje k dobrému koncu. Podobne čítame v Zjavení sv. Jána: Bude nové mesto, nové nebo a zem. E. Biser upozorňuje, že katolícke vyznanie viery nepozná vylúčenie zo spoločenstva spasených (nespomína peklo). Zarmútiť to môže iba toho, kto svoju spásu spája so zavrhnutím iných. Ježiš však o Bohu vraví, že je dobrý aj k nevďačným a zlým (Lk 6,35).
+S koncom sveta súvisí „podrobenie“ Syna Otcovi. Píše o tom apoštol Pavol v 15. kap. Prvého listu Korinťanom: Kristus bol vzkriesený ako prvý z nás. Potom tí, čo sa k nemu hlásia, a potom bude koniec čiže odovzdanie sveta Bohu Otcovi. Boh zruší moc politikov a mocnárov a napokon smrť. Boh všetko podrobí Kristovi a Kristus Bohu čiže obráti
sa k nemu, ako sa my obraciame k tomu, koho milujeme. Do tohto spojenectva Krista s Otcom sú zahrnutí všetci, ktorých sa ujal v láske, a oni sa obrátili k nemu; dokonca aj tí, čo žili zle a uzavretí do seba. Títo budú akoby zasiahnutí ohňom a odovzdaní Bohu, aby sa naplnil zmysel existencie sveta.
+Biser píše: Veriaci človek je na záver Vyznania viery uistený a posilnený v nádeji na večnosť. Vo viere získal nový pohľad na seba samého a istotu o sebe. Kto verí, vie viac, vidí ďalej, má viac zo života...

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+Ako sa vnímame, vnímame sa v jednote tela a duše? Nepodceňujeme telo? (Iste, nejde o to, aby sme stále dobre vyzerali, ale o to, aby sme brali vážne všetko, čo ako konkrétni ľudia robíme.)
+Vidím pred sebou koniec ako smrť alebo koniec ako premenenie do nového života? A dožičím toto premenenie a obrátenie sa k Bohu rád aj ostatným, aj tým, čo boli zlí?
+Čo robím, aby sa svet podrobil Bohu a Kristovi, ako som sa ja obrátil k Bohu?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu Kriste,
ty si naša cesta k Bohu.
Ty si aj cesta k iným ľuďom,
vďaka tebe ich viem lepšie pochopiť, prijať a odpúšťať im.
Ty si napokon aj cesta, po ktorej prichádzam k sebe,
k svojej podstate a zmyslu môjho života.
Ďakujem ti a skrze teba chválim Boha, ktoréhosi mi zjavil.
Amen.

8. Tantum ergo pred požehnaním, modlitba a požehnanie, záverečná pieseň
Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvätejšej Sviatosti; daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 486 x


Top