» články » detail článku

Podmienky pre slávenie „Prvého sv. prijímania detí"

vo farnosti BA – Dev. N. Ves v šk. roku 2010/2011

3.11.2010, streda

Autor: Karol Moravčík


1. Účasť na bohoslužbách
2. Primerané vedomosti
3. Svedectvo o krste

1. Účasť na bohoslužbách sa dosvedčuje tým, že deti si značia do zošita na náboženskú výchovu (NV, o čom bolo v nedeľu Božie slovo a ako sa dá podľa neho žiť. Vychádzame zo slov evanjelia: Ježišov priateľ je ten, „kto počúva Božie slovo a zachováva ho“. (Bližšie vysvetlenie dostanú deti v škole a kostole.
2. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú najmenej dva roky účasti na NV v škole. Deti majú pomocou rodiny a NV poznať základné kresťanské pravdy; zároveň majú byť schopné vyjadriť vlastný postoj.
3. Krstný list si žiadajú len tí, ktorí nie sú pokrstení v našej farnosti. Doklady z iných miest odporúčame žiadať poštou.

Praktické dôsledky:

Deti musia do konca prvého šk. polroka (okrem samozrejmej účasti na NV) splniť päť úloh:


  • -Ovládať naspamäť modlitby: Otče náš, Zdravas Mária a Apoštolské vyznanie viery čiže Verím v Boha;

  • -ovládať naspamäť Desatoro Božích prikázaní;

  • -odovzdať včas krstný list (ak boli deti pokrstené mimo našej farnosti; učitelia/učiteľky NV si poznačia údaje z krstného listu a doklad vrátia rodine;

  • -mať v zošite na NV uvedené Božie slovo z prevažného počtu nedieľ z obdobia od 1. októbra do 31. januára (teda najmenej 10 krát;

  • -mať na slušnej úrovni zošit na NV.


Do polovice mesiaca mája splnia ďalších päť úloh:

  • -Ovládať naspamäť modlitbu ľútosti pri sv. pokánia;

  • -zvládnuť primerane prvý test z vedomostí NV;

  • -zvládnuť primerane druhý test z vedomostí NV;

  • -mať opäť v zošite na NV uvedené Božie slovo z prevažného počtu nedieľ z obdobia od 1. februára do 15. mája;

  • -opäť mať na slušnej úrovni zošit na NV.


* Tento letáčik si deti vložia (nalepia) do zošita na NV. Jeho prijatie potvrdia rodičia dieťaťa svojím podpisom. Splnenie úloh zaznamená učiteľka NV deťom do ich zošita.
** Deti, ktoré bývajú v DNV, do školy však chodia mimo našej farnosti, ak chcú ísť na slávnosť prvého sv. prijímania u nás, nech sa predstavia v kostole s potvrdením o účasti na NV vo svojej škole. (Najlepšie po niektorej večernej sv. omši vo všedný deň. Ostatné platí ako vyššie.
*** Slávnosť Prvého sv. prijímania je sviatkom všetkých zúčastnených. Fotodokumentáciu preto zabezpečujeme spoločne.

Vážení rodičia,
tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Pri všetkej dobrej vôli musíme však počítať s tým, že niektoré dieťa nesplní uvedené podmienky. Najčastejší problém býva s návštevou kostola. Prijatie Eucharistie (Sv. Oltárnej, Ježišovho svätého chleba) však veľmi úzko súvisí so spoločenstvom veriacich v kostole, ktorí počúvajú Božie slovo a snažia sa podľa neho žiť. Preto k sv. prijímaniu má ísť len to dieťa, ktoré je schopné rado a pozorne sa zúčastňovať na nedeľných bohoslužbách. Prosíme Vás, aby ste aj v tomto boli príkladom pre svoje deti. Ak sa to z nejakého dôvodu nedá, radšej odložme slávnosť prvého sv. prijímania a nechajme deti dorásť do vlastného rozhodnutia.


V Bratislave, september 2010 Katolícka farnosť BA –DNV


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 421 x