» články » detail článku

Podmienky pre pokrstenie detí, ktoré chodia do školy,

vo farnosti BA – Dev. N. Ves; šk. rok 2010/11

3.11.2010, streda

Autor: Karol Moravčík


1. Aspoň občasná účasť na bohoslužbách v kostole
2. Účasť na vyučovaní náboženstva
3. Pomocník v príprave ku krstu (krstný rodič

1. Deti v 1. - 2. ročníku ZŠ účasť na bohoslužbách dosvedčia tým, že si značia do zošita na náboženskú výchovu (NV, ako slávili nedeľu, odkedy sa prihlásili na krst. Stačí 1-2 vety alebo obrázok. Môžu si zaznamenať, čo ich zaujalo z kostola: slovo, obrazy, téma sviatku a pod.
Pre deti v 3. ročníku a vo vyšších ročníkoch platí to, čo v príprave na prvé sv. prijímanie, čiže všímajú si Božie slovo – o čom bolo a ako sa dá podľa neho žiť.

2. Ku krstu detí, ktoré už chodia do školy, sa vyžaduje, aby mali aspoň základné náboženské vedomosti. S tým súvisí aspoň niekoľkomesačná účasť na vyučovaní NV. Dieťa sa obyčajne na začiatku šk. roka predstaví učiteľke náboženstva a povie, že chce prijať sv. krstu.

3. Niekedy u týchto detí nie je jasné, nakoľko ich vlastní rodičia majú záujem o krst svojich detí, takže potrebujeme vedieť, kto si berie krst dieťaťa na starosť. Mal by to byť dieťaťu blízky človek, ktorý je veriaci a chodí do kostola. Je to teda buď rodič (jeden z nich) alebo so súhlasom rodičov krstný otec, matka. (Takýto krstný rodič je aj zástupcom cirkvi, nielen rodiny.
Po určitom čase po prihlásení sa dieťaťa na NV rodič alebo krstný rodič by sa mal predstaviť učiteľke NV a navštíviť aj kňaza (napr. po sv. omši, aby s ním dohodol postup a pripravil úradné doklady. V prípade núdze (keď niet vhodného človeka medzi známymi a príbuznými krstným rodičom môže byť napr. učiteľka náboženstva. Napokon, má ísť o človeka, vďaka ktorému sa v dieťati prebudil záujem o život z viery.

Praktické dôsledky:

Deti musia do konca prvého šk. polroka (odkedy navštevujú NV mimo samozrejmej účasti na NV splniť tieto úlohy:


  • -Ovládať naspamäť modlitbu Otče náš;

  • -poznať hlavné Božie prikázanie;

  • -mať v zošite na NV zápis alebo obrázok aspoň z polovice nedieľ (hlavných sviatkov z obdobia od 1. októbra do 31. januára;

  • -mať na slušnej úrovni zošit na NV;

  • -pomocou krstného rodiča (rodiča dohodnúť termín krstu a vypísať doklad o prihlásení sa ku krstu.


* Splnenie uvedených úloh zaznamená učiteľka NV deťom v ich zošite pre informáciu rodičov alebo krstných rodičov. Zástupca
dieťaťa (rodič alebo krstný rodič to potvrdí podpisom, ako aj samotné prevzatie tohto letáčika.

Vážení rodičia a krstní rodičia,
počítame s Vašou spoluprácou a ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli umožniť svojim deťom kresťanskú výchovu. Podmienky k prijatiu krstu nie je ťažké splniť. Oceňujeme samotný záujem detí. Podmienky slúžia len tomu, aby deti prijali krst primerane svojmu veku a svojim životným skúsenostiam.


V Bratislave, september 2010 Katolícka farnosť BA – DNV


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 216 x


Top