» články » detail článku

Podmienky na slávenie „Prvého sv. prijímania detí“ v šk. r. 2011/2012

vo farnosti BA – Dev. N. Ves

23.10.2011, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


1. Sviatosť krstu - svedectvo o krste
2. Účasť na bohoslužbách
3. Primerané vedomosti

1. Svedectvo o krste si treba včas vyžiadať z farskej matriky, kde sa krst slávil. Predkladajú ho len tí, ktorí neboli pokrstení v Dev. N. Vsi.
2. Účasť na bohoslužbách sa dosvedčuje tým, že deti si značia do zošita na náboženskú výchovu (NV), o čom bolo v nedeľu Božie slovo a ako sa dá podľa neho žiť. Opierame sa pritom o slová evanjelia: „Ježišov priateľ je ten, kto počúva Božie slovo a zachováva ho.“ (Bližšie vysvetlenie dostanú deti i rodičia.)
3. K prvému sv. prijímaniu sa vyžadujú aspoň dva roky účasti na NV v škole. Deti sa za ten čas majú s pomocou rodiny naučiť základné kresťanské výpovede a majú byť schopné vyjadriť aj svoj vlastný postoj.

Praktické dôsledky – do konca januára 2012 (okrem samozrejmej účasti na NV) treba splniť tieto úlohy:

1. Deti sa naučia naspamäť modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, a tiež Desatoro Božích prikázaní;
2. rodičia odovzdajú svedectvo o krste na najbližšom stretnutí s kňazom a katechétkami (5.12. o 19.00 v F centre);
3. deti majú v zošite na NV Božie slovo z prevažného počtu nedieľ od začiatku októbra 2011 do konca januára 2012;
4. deti majú na slušnej úrovni zošit na NV (slúži aj na odkazy rodičom).

Do konca mesiaca mája 2012 treba splniť úlohy:

1. Deti sa naučia naspamäť modlitbu ľútosti pri sv. pokánia a pripravia sa na prvú sv. spoveď;
2. zvládnu primerane prvý a druhý test z vedomostí NV;
3. majú opäť v zošite na NV uvedené „Božie slovo“ z prevažného počtu nedieľ z obdobia od februára do konca mája 2012;
4. rodičia sa zúčastnia ďalších stretnutí s kňazom a katechétkami.

*Tento letáčik treba deťom vlepiť do zošita na NV. Rodičia jeho prijatie potvrdia svojím podpisom.
**Tie deti, ktoré bývajú v DNV, do školy však chodia mimo našej farnosti, ak chcú ísť na slávnosť Prvého sv. prijímania u nás, rodičia musia prihlásiť u kňaza na niektorom stretnutí. Treba dosvedčiť účasť na NV v škole, ktorú deti navštevujú. Ostatné platí ako vyššie.
***Slávnosť Prvého sv. prijímania je sviatkom všetkých zúčastnených, fotodokumentáciu preto zabezpečujeme spoločne.

Vážení rodičia,
tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu. Pri všetkej dobrej vôli musíme však počítať s tým, že niektoré dieťa nesplní uvedené podmienky. Najčastejší problém býva s návštevou kostola. Prijatie Eucharistie (Sv. Oltárnej, Ježišovho svätého chleba) však veľmi úzko súvisí so spoločenstvom veriacich, ktorí na sv. omši počúvajú Božie slovo a snažia sa podľa neho žiť. Preto k sv. prijímaniu môže ísť len to dieťa, ktoré sa rado a pozorne zúčastňuje na nedeľných bohoslužbách. Prosíme Vás, aby ste aj v tomto boli príkladom pre svoje deti. Ak sa to z nejakého dôvodu nedá, radšej odložme slávnosť Prvého sv. prijímania a nechajme deti dorásť do vlastného rozhodnutia.

V Bratislave, október 2011 farnosť BA-DNV


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 86 x


Top