» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

január 2013

4.1.2013, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste roka 2011 pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. E. Biserovi ide o to, aby sme Vyznanie viery nechápali len ako náuku, ale ako rozhovor viery, a Otčenáš nielen ako prejav úcty, ale najmä ako odpoveď našej (Bohu) opätovanej lásky. Naposledy sme mali meditáciu v decembri 2012 na tému tzv. posledného súdu. Dnes je meditácia o tretej časti Vyznania viery: Verím v Ducha Svätého.

2. Úvodná modlitba
Veľký a dobrý Bože,
ty nás oslovuješ mnohorakým spôsobom.
Hovoríš k nám predovšetkým cez Ježiša.
Daruj nám otvorenosť pre jeho príklad a slovo z minulosti,
ako nám ich zachovali evanjeliá,
ale najmä pre Ducha Svätého,
prostredníctvom ktorého dnes hýbe nás a celú svoju cirkev.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 110-114).

+Tretia časť Vyznania viery znie: Verím v Ducha Svätého. Keď sa tu spomína Duch Sv., nechce sa o ňom hovoriť odborne (kto to je), ale hovorí sa o jeho význame pre ľudí, pre ľudskú spásu. Pritom sa poukazuje na vzťah medzi Duchom Sv. a Ježišom. Pri Ježišovi evanjeliá vždy zdôrazňujú: bol počatý z Ducha, Duch ho viedol na púšť, Duch mu dal moc konať zázraky, cez Ducha je prítomný vo svojich učeníkoch... Tým sa zároveň hovorí, že Ježiš je prítomný v dejinách nielen cez svoje slová a skutky, ale vždy nanovo. Myslí sa tým, že Ježiš ako zmŕtvychvstalý, v mene Boha pôsobí mysticky, prebýva vo svojich učeníkoch a ich spoločenstve. Od apoštola Pavla je známe prirovnanie cirkvi telu, kde Kristus je z duchovného hľadiska hlavou a my údmi. J. Ratzinger raz napísal: Cirkev je „predĺžením Kristovho príbehu“.
+O cirkvi sa vo Vyznaní nehovorí ako o predmete našej viery tak, ako keď sa povie, že veríme v Boha. Ak vyznávame, že „veríme v svätú Cirkev“, myslí sa tým, že cirkev je ovocím konania Boha v Ježišovi, myslí sa na spoločenstvo veriacich, v ktorých pôsobí Boh. Podľa Pavla však Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja (1 Kor 14,33). Preto rôzne dary (charizmy), ktoré veriaci dostávajú od Ducha Sv., nemajú sami pre seba, ale dostávajú ich na službu – aby učili, uzdravovali, potešovali, viedli atď. Cieľom je podľa Pavla rast Kristovho tela.
+Obroda cirkvi podľa Bisera úzko súvisí so znovuobjavením, že cirkev je spoločenstvo viery a jeho hýbateľom je Kristus. Nie je to najmä inštitúcia, úrad, mocenský aparát. E. Biser píše: Keď opäť objavíme a budeme žiť cirkev ako spoločenstvo viery vedené a hýbané Kristom, stane sa nám cirkev priestorom odstránenia odcudzenia, priestorom darovanej slobody, žitej solidarity, prekonania strachu a nádeje. Nie na základe seba presviedčania a deklarovania, ale na základe dôvery v duchovnú prítomnosť Krista, ktorý prostredníctvom cirkvi pokračuje vo svojom diele.
+V čase narastajúcej rozmanitosti v cirkvi (rôzne obrady, teológie, zvyky; nejde len o spor medzi konzervatívnymi a progresívnymi) získava na dôležitosti jednota. Apoštol Pavol zdôrazňoval jednotu vtedy, keď bolo veľa chariziem. Nemyslel však primitívnu jednotu pod nejakým úradom, ale „jednotu ducha vo zväzku pokoja“ (Ef 4,3). Takú jednotu zabezpečuje sám Kristus, ktorý sa aj modlil pri poslednej večeri, aby to bola jednota ako medzi ním a Otcom (Jn 17,22). Jednote má slúžiť aj Petrov úrad (pápežská úloha). Kým apoštol Ján má charizmu proroctva, dynamiky, inovácie, Peter dostal charizmu udržiavania súdržnosti a jednoty. Tie je však možné udržať len vo vzájomnej úcte a dialógu.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+Ako prežívam svoju vieru? Prežívam ju predovšetkým ako počúvanie Boha, ktorý ma oslovuje, vedie svojím Duchom?
+Uvedomujem si, že Boh dnes chce konať v nás cez Ježišovho Ducha a že všetko, čo sa deje v cirkvi, treba hodnotiť cez otázku: Je to z Ježišovho Ducha?
+Ako pomáham k obnove cirkvi? Snažím sa poznať svoju charizmu pre dobro iných?
+Ako pomáham k jednote? Len trpnou poslušnosťou alebo úctou a dialógom?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu Kriste,
ty a Boh Otec ste jedno.
Ty si vo svojom Duchu aj spojivom našej jednoty, svojej cirkvi.
Povzbudzuj nás, aby sme sa neunavili súčasnými problémami,
zachovali si úctu a ochotu k počúvaniu,
a nevyhasla v nás nikdy nádej, že ty zostávaš živý uprostred nás.
Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 80 x


Top