» články » detail článku

Poklona a meditácia za obnovu cirkvi

Jún 2013

7.6.2013, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste roka 2011 pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. Po tom, ako sme premeditovali Vyznanie viery, budeme sa venovať modlitbe Otčenáš. Naposledy sme mali meditáciu v máji 2013 na tému Vyznania viery o vzkriesení tela a živote večnom. Dnes úvod k modlitbe Otčenáš.

2. Úvodná modlitba
Veľký, dobrý, ale aj hrozný Bože,
tak sme ťa rôzne oslovovali – v bázni, strachu, úcte i obdive.
Až prišiel Ježiš a naučil nás hovoriť ti – otec, otecko.
Nepochopili sme to celkom a neosvojili sme si to naozaj podnes.
Posilni nás preto v našej túžbe nasledovať tvojho syna Ježiša,
aby sme sa stali tvojimi deťmi, synmi a dcérami nielen slovom, ale
celým naším životom.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 131-138).

+Biser pekne hovorí: Kto vyslovuje Vyznanie viery, kráča akoby po Ježišovej ceste a deje sa v ňom premena. Ide cestou nasledovania a dostáva sa do silového poľa Kristovej príťažlivosti. A potom sa od vyznania viery dostane k osobnému vzťahu a môže osloviť Boha slovom: otec, otecko. Odpradávna tvorí modlitba Otčenáša uzáver slávenia krstu. Pred krstom sa vyznáva viera, po krste sa vyznáva láska k Bohu ako Otcovi. Táto prax poukazuje na miesto tejto modlitby v našom živote. Otčenáš má svoje miesto u toho človeka, ktorý prežíva svoju existenciu ako existenciu Božieho dieťaťa.
+Boha ako Otca oslovovali občas aj židia (Biser povie, že váhavo). Ježišovo oslovenie má však inú kvalitu. Ježiš po smrti Jána Krstiteľa prevzal Jánovo posolstvo o Božom kráľovstve. Prevzal toto posolstvo však inak, idea kráľovstva bola akoby nádobou, ktorú Ježiš naplnil „vínom vlastného vedomia o synovstve“. Ježiš začal ohlasovať Boha zasahujúceho v dejinách, začal konať ako Boží Syn, ktorý sa odovzdáva ľuďom, a vytvoril program spoločenskej zmeny, ktorý budú vierou a činmi uskutočňovať jeho učeníci.
+Apoštol Pavol ideu Božieho kráľovstva vystihol ako ideu slobody a najväčší teológ starovekej cirkvi Origenes poukázal na stred tejto idey, keď Ježiša nazval zosobneným Božím kráľovstvom. Aj filozof 19. st. Kierkegaard hovorí, že u Ježiša nemôžeme rozlišovať osobu a pôsobenie: „Pomocník je sám pomocou.“ Ježiš je zosobnené Božie kráľovstvo.
+Ježiš prijatím idey Božieho kráľovstva preberá na seba Božiu vec až tak, že Boh sa v ňom spoznáva a nachádza. Ježiš si osvojil to najkrajšie z tradície Starého zákona – že Boh sa ľuďom prihovára: Ty si môj syn – a prijal toto oslovenie pre seba. Na otázku: kto som?, znie potom odpoveď: som Otče, tvoj. Ježiš následne koná tak, ako že nebo sa naklonilo k nemu a vybavilo ho autoritou i kompetenciou.
+Vedomie Ježiša o jeho Božom synovstve nemení jeho bytie, ale mení ideu Kráľovstva. Božie Kráľovstvo už nie je Boží súd, ale stáva sa súhrnom milosrdenstva, tolerancie, trpezlivosti, solidarity a žitej lásky. Keď Kierkegaard vysvetľuje, o čo išlo Ježišovi, pripomenie Ježišove slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11,28). To je Božie Kráľovstvo, to je Ježiš a jeho pôsobenie.
+Boh oslovuje: Ty si môj milovaný syn, Ježiš odpovedá: Abba, otecko... V tejto odpovedi nejde predovšetkým o bázeň, ale o opätovanú lásku. E. Biser povie: Oslovením abba, otecko, Ježiš prerazil múr Božej skrytosti, premostil priepasť Božej cudzoty a vybojoval prístup k Božiemu srdcu. A veľmi mu záležalo na tom, aby ľudia vyslovovali oslovenie „otecko“ spolu s ním. Preto im dal model modlitby Otčenáš.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky:
+Modlíme sa Vyznanie viery tak, že nás to povzbudzuje k nasledovaniu Ježiša, a modlíme sa Otčenáš tak, že tým Bohu dáme odpoveď svojej lásky?
+Čo pre nás znamená Ježišov program života pre Božie kráľovstvo? Ako prijímame jeho pozvanie nielen opakovať slová Otčenáša, ale aj nadviazať vzťah k Bohu ako oteckovi?
+Ako si s Bohom rozumieme? Nakoľko nám všetky naše pobožnosti a modlitby pomáhajú žiť blízko Bohu ako Otcovi? A aké to má dôsledky pre praktický život?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu,
ďakujeme ti za slová, ktoré si nám odovzdal v modlitbe Otčenáša.
Naučili sme sa ich opakovať,
ale zatiaľ sme ich ešte celkom nepochopili a neprecítili.
Buď s nami a v nás, aby sme slová „otec, otecko“,
ktoré adresujeme Bohu,
naplnili skutočnou odpoveďou lásky,
ktorá bude aj vyslovená, aj uskutočnená.
Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 424 x


Top