» články » detail článku

Malé povzbudenie k sviatku Svätej rodiny

29.12.2013, nedeľa

Autor: Terézia Lenczová


Nazaretská rodina z hľadiska našich ľudských predstáv bola mimoriadna: už svojím vznikom – veď jej režisérom bol sám Boh. V Márii a Jozefovi Boh našiel láskyplnú ochotu prijať Boží zámer záchrany človeka v Ježišovi za svoj. Úplné zjednotenie sa s Božou vôľou – poskytnúť láskyplné a bezpečné prostredie pre narodenie a ľudský rozvoj Syna večného Otca v ľudskej podobe Dieťaťa Ježiša – bolo ich šťastím a silou. Túto svoju úlohu splnila Nazaretská rodina dokonale. Pri jej plnení vyrástli Mária a Jozef do ľudskej dokonalosti a svätosti. Poslanie – žiť Božiu víziu rodiny ako bezpečného spoločenstva lásky a života – má aj každá ľudská rodina...

Preto okolo sviatku Svätej rodiny sa zvykne hodnotiť a porovnávať stav našej ľudskej rodiny. Každoročne sa opakuje smutné konštatovanie: rodiny sú v kríze, veľa rodín je nefunkčných, viac ako polovica manželstiev, prvého základného piliera rodín, sa ročne rozpadá rozvodmi. Nasledujú pokusy o nové manželstvá, alebo už len o voľné spolužitia – kedykoľvek pripravené sa opäť rozpadnúť. Čo sa to stalo? Azda sa Boh prepočítal, keď "na počiatku" ustanovil, že muž a žena sa v láske stanú jedným telom, výlučne a verne na celý život? Dal Boh takto ľuďom na krk neúnosné bremeno?

Rozum nám hovorí, že ten celoživotný zväzok manželov má svoj hlboký zmysel pre život detí. Ba aj pre muža a ženu má trvalý vzťah lásky a pohody obrovský prínos pre ich zdravie a ľudské dozrievanie. Hneď sú tu však aj protiargumenty: Avšak človek nedokáže ustrážiť svoje city, tie sú na vine! Zaľúbi sa do druhého/do druhej! Alebo manželia si po rokoch spoločného života zovšednejú a už si nemajú čo povedať! A to všetko vyvoláva krízy. Riešením krízy je rozvod!

Tomuto skratovému riešeniu napomáha aj súčasná verejná mienka: Postoj "práva" na sexuálny život šírený súčasnou "kultúrou" voľného sexu pre zábavu a postoj, že "celoživotná vernosť je iba pre hrdinov", vplýva na ľudí mimo Cirkvi, ale aj na mladých kresťanov. Dá sa to vyjadriť asi takýmto názorom: "Keď mladým ľuďom stroskotá sviatostne uzavreté manželstvo, nemožno od nich chcieť, aby žili bez sexuálneho života, aby zostali sami. Je to nad sily človeka. Záver z tohto postoja: radšej neuzatvárať sviatostný zväzok záväzný na celý život. Radšej zväzky na dohodu, na skúšku, s možnosťou odísť..." Práve tu sme u koreňa problému dnešnej rodiny!

Boh si dobre pozná svojho milovaného človeka. Vymyslel mu ten najkrajší spôsob, ako dozrievať v láske – čo je cieľom a zmyslom života každého človeka. Láska je jeho cestou ku spáse, k nebu. Láska má mnoho podôb, manželská láska je jednou z najkrajších a najnáročnejších – výlučná, verná, v rôznych fázach života v manželstve vždy s novou šancou rásť a obšťastňovať!

Ako už toľkokrát v dejinách: človek zlyhal a Boh ponúka vždy znova záchranu – vrátiť sa k pôvodnému prameňu. Pre naše časy môže poslúžiť na uvažovanie na ceste k prameňu aj týchto niekoľko životom osvedčených poznatkov:

1. Kríza v manželskom vzťahu je prirodzená vec, lebo čas prináša manželskej dvojici nové úlohy a nové výzvy; a aj každý sa v čase nejako mení. A to vyvoláva zneistenie, krízu do vzťahu. K vzniknutej kríze je len treba pristúpiť pravdivo, pomenovať veci pravým menom, je tu vždy možnosť odpustením zmeniť stav vzťahu. Je možné sa aj poradiť s odborníkmi, čo toho viac vedia o človeku...
2. Okúzlenie, zaľúbenosť, ktoré nás priviedlo k uzavretiu manželstva, nie je trvalým stavom, nie je to ešte láska v jej pravej podstate: chcieť dobro toho druhého podľa jeho predstavy, nie podľa mojej. Je to krásna predohra k ešte krajšej symfónii lásky, keď sa z dvoch egoistov, stáva postupne "my" manželov. Kde jeden pre druhého je ochotný stratiť niečo zo svojho, aby tak pripravili vznik radostného a pohodového "Áno" v konkrétnych situáciách. A keď sa to vždy nepodarí, je tu šanca odprosiť, odpustiť a pokračovať v budovaní vzťahu.
3. Vzťah nie je raz navždy daný a hotový! Vzťah medzi manželmi (a vlastne každý vzťah) je treba každý deň v pokoji a trpezlivosti opäť a opäť budovať a zdokonaľovať. Ako? Napríklad takto:

• Každý deň si vzájomne zdieľať čím žijeme, čo nás teší, čo nás trápi. To obohatí a osvieži vzájomnú komunikáciu počas rôznych fáz manželského života.
• Každý deň si prejaviť slovom i skutkom nehu a lásku. Je to výzva k tvorivosti lásky.
• Každý deň sa spoločne modliť a odporúčať Bohu radosti i zlyhania. On je garantom nášho vzťahu lásky, on nás vedie ("Kde je opravdivá láska, tam prebýva Boh.") Ak Boha ešte nepoznáme, každý deň si môžeme zhodnotiť, ako sa nám darí žiť naše rozhodnutie milovať toho druhého ako seba. A ak sme zlyhali, začneme odznova.

Pápež František, vedomý si ťažkej situácie rodín v celom svete, zvolal na október 2014 mimoriadnu synodu biskupov z celého sveta. Téma synody: "Pastoračné výzvy týkajúce sa rodiny v kontexte evanjelizácie." Cieľom synody je zmapovať v celom svete pastoračné výzvy. K tomu účelu dostali konferencie biskupov z celého sveta dotazník. Po spracovaní odpovedí na otázky v dotazníku za každú diecézu sveta organizátori synody ich spracujú do podoby pracovného dokumentu. O tomto pracovnom dokumente bude potom rokovať riadna synoda biskupov v roku 2015. Jej témou je: Hlavné línie pastorácie ľudskej osoby a rodiny."

Je to plán veľmi aktuálny a veľmi náročný. Pozýva všetkých prevziať svoju časť zodpovednosti za úspech týchto dôležitých rokovaní biskupov: modliť sa za tieto plány Cirkvi a verne žiť život lásky a jednoty vo vlastnej rodine.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 139 x


Top