» články » detail článku

Modlitba a meditácia za obnovu cirkvi

Február 2014

7.2.2014, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Po sv. omši pieseň na poklonu z JKS, otvorenie svätostánku, kadidlo, úvodné slovo na kľačadle
Od prvého piatku v auguste roka 2011 pripravujeme meditácie o obnove cirkvi podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. Po tom, ako sme premeditovali Vyznanie viery, venujeme sa modlitbe Otčenáš. Naposledy sme mali meditáciu v januári 2014 o prosbe: Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Dnes máme tému: Odpusť nám naše viny./b

2. Úvodná modlitba
Ježišu, naučil si nás oslovovať Boha slovom Otec.
Teraz nás učíš prijímať aj ľudí okolo nás ako bratov a sestry.
Niekedy je veľmi ťažko žiť s ľuďmi a ešte ťažšie je im odpúšťať.
Prosíme o silu k odpusteniu a ešte viac k tomu,
aby sme boli veľkorysí a nezištní podľa tvojho obrazu.
Veď ty nechávaš svietiť slnko a padať dážď na dobrých i zlých,
veď ty dávaš dobré dary aj nám, hoci sme hriešni.
Amen.

3. Chvíľa ticha

4. Meditácia
E. Biser, Vyznanie viery a Otčenáš (výber zo strán: 162-169).

+K základným požiadavkám Ježišovej etiky patrí žiadosť, aby sme prerazili začarovaný kruh pomsty, urazenosti, hnevu, teda pravidlo, že za zlé sa treba odplatiť zlým. Podľa tohto pravidla sa však z ľudí, ktorým sa ublížilo, stávajú tí, čo sami ubližujú. Preto Ježiš hovorí: „Neprotivte sa zlému...“ (Mt 5,39). Ako ľudia máme sklon hľadať chybu na druhej strane, nie u seba. Ježiš však od nás žiada, aby sme sami urobili niečo pre zmierenie a odpustenie.
+Ako získavame odpustenie? Božia odpúšťajúca láska je prepojená s našou ochotou zmieriť sa. „Pane, koľko ráz mám odpustiť? Azda 7 ráz?“, pýta sa Peter (Mt 18,21). Dostal odpoveď: „Nie 7, ale 77 ráz.“ Akoby boli pred Bohom naše vzájomné viny nepatrné oproti tomu, čo sme dlžní Bohu. V čom môže byť však naša vina pred Bohom taká veľká, že naše vzájomné spory sú temer ničím? Veľká je vtedy, ak sa nechceme stať ľuďmi, ak nerozvíjame svoju ľudskosť.
+Odkiaľ na to brať silu? Biser povie, že z pohľadu na cieľ, z prijatia tohto cieľa za svoj. Cieľom je robiť svet ľudskejším. Nekaziť svet nepriateľstvom a zlobou. Silu berieme z viery, že Boh je Otec. Sme predsa Božie deti, chceme viesť život v Božom štýle. To je východisko. Ak sa dáme na cestu uskutočňovania Božieho kráľovstva, čoraz viac spoznáme, ako nás Boh sám vedie a posilňuje. Nevedie nás k utiahnutiu sa zo sveta, ale k nasadeniu za svet.
+V Matúšovom evanjeliu nasleduje Otčenáš po slovách o láske k nepriateľom a výzve k nezištnosti: „Milujte aj svojich nepriateľov.., aby ste boli synmi svojho Otca na nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj dobrými...“ (Mt 5,44-45). Meradlom dobrého je teda sám Boh, ktorý je dobrý aj k nevďačníkom a zlým.
+Ako sa dá takáto požiadavka prijať? Zdá sa to nemožné. Je to možné len z pozície Božieho dieťaťa. Najprv sme Božími deťmi, potom môžeme konať ako on a spolu s ním. Filozof Kierkegaard vysvetľuje, že nasledovať Krista môžeme preto, lebo „Pomocník je sám pomocou“. Ježiš na rozdiel od iných dobrodincov nedáva len vonkajšiu pomoc, ale sám seba (aby si stal Ježišom pre iných). Aj vo svojich požiadavkách dáva sám seba, čiže bremeno, ktoré nám ukladá aj sám s nami nesie. To je aj zmysel jeho slov: „Ja som cesta“ (Jn 14,6).

5. Chvíľa ticha

6. Otázky
+Ako sa modlím Otčenáš? Chcem sa stať pomocou tejto modlitby viac Božím dieťaťom, byť s Bohom v rodine, mať Boha za Otca?
+Prosím Boha za odpustenie? Prosím za odpustenie zvlášť za to, že som málo človekom podľa Božej vôle, ľudským človekom?
+Je Boh v Ježišovi pre mňa mojou cestou, snažím sa ho prijať tak, ako sa mi sám ponúka?

7. Záverečná modlitba
Pane Ježišu,
opäť si nás oslovil a povzbudil.
Chceš sa dotknúť nášho rozumu a srdca,
aby sme neboli obsadení zlými spomienkami na príkoria,
ktoré sme zažili a ktoré nesieme ako bremeno.
Dávaš nám preto bremeno ďalšie – tvojich požiadaviek.
Jedna z najťažších je milovať aj nepriateľov.
Vieme, že bremeno zlých spomienok sa dá odstrániť
len prijatím bremena tvojich požiadaviek k láske a odpusteniu.
Dokážeme to len v spojení s tebou.
Daj nám vždy pocítiť, že si s nami.
Amen.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 235 x


Top