» články » detail článku

Modlitba a meditácia za obnovu cirkvi

Jún 2014

6.6.2014, piatok

Autor: Karol Moravčík


1. Privítanie (pieseň na poklonu z JKS)
Meditácie na prvý piatok za obnovu cirkvi vznikli asi pred 14 rokmi. V tom čase, keď sme mali veľké problémy v našej farnosti, navrhla jedna priateľka modliť sa za obnovu cirkvi. Obnova cirkvi má byť vždy obnova miestnej cirkvi – farnosti, ale zároveň (keďže farnosť je súčasťou univerzálnej, katolíckej cirkvi) má byť aj obnovou našej cirkvi, celého spoločenstva. Minulý mesiac sme ukončili meditácie podľa knihy Eugena Bisera: Vyznanie viery a Otčenáš. Oddnes skúsime inú podobu našej meditácie. Najprv pomenujeme tému alebo problém, za ktorý sa modlíme, ktorý nás trápi. Potom sa stíšime v tichej modlitbe. Potom budeme na náš problém či otázku hľadať odpoveď v Božom slove a meditácii. Nasledovať budú naše modlitby – otázky, predsavzatie a záverečná modlitba.

2. Problém
Dnes sa zamyslíme nad samotnou obnovou cirkvi. Prečo cirkev vôbec potrebuje obnovu a v akom zmysle? Niektorí ľudia pokladajú cirkev za svätú tak, že sa nazdávajú, že meniť netreba nič okrem nášho súkromného správania (polepšenia). Iní zasa cirkev berú ako ľudskú inštitúciu a chceli by zmeniť temer všetko. Cirkev je spoločenstvo ľudí, ľud, ktorý sa snaží počúvať Boha a konať jeho vôľu dnes, teda aktuálne. Nik z nás vopred nemôže vedieť, čo to presne znamená. Preto sa chceme radiť a počúvať sa, spolu počúvať Pána a dohodnúť sa na konaní jeho vôle pre dobro sveta. Takže riešenie prvého problému? Uznať, že obnovu potrebujeme a povedať si, čo to znamená pre cirkev všeobecne a zvlášť pre cirkev u nás, v Dev. N. Vsi.

3. Stíšenie a úvodná modlitba (otvorenie svätostánku, kadidlo, na kľačadle)
Dobrý Bože,
Ty si konal veľké znamenia vo svete cez svojho Syna Ježiša a po jeho smrti a vzkriesení si neopustil ľud, v ktorom si vďaka Ježišovi vzbudil novú nádej a dôveru. Dielo, ktoré si začal v Ježišovi, roznecuješ naďalej Duchom Svätým – vyžarovaním mocnej lásky, ktorou nás miluješ. Prosíme, nech sa otvoríme Tvojej mocnej láske a múdrosti a pokračujeme v spolupráci s tebou, ku ktorej si nás povolal. Amen.

4. Božie slovo (posadíme sa)
Na náš cieľ, obnovu cirkvi, použijeme dnes pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. čítanie, ktoré sa číta v predvečer sviatku (Rim 8,22-27).
Čítanie z Listu sv. apoštola Pavla Rimanom.
Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a trpí v pôrodných bolestiach až doteraz. No nielen ono, ale aj my, čo máme prvé dary Ducha, aj my sami vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo Božie a vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. A nádej, ktorú by sme videli už splnenú, nebola by nádejou... Tak i Duch prichádza na pomoc nám slabým, lebo my nevieme ani to, ako sa máme správne modliť. Ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľným vzdychaním. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, aký je úmysel Ducha, že sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. (Počuli sme Božie slovo.)

5. Meditácia
Apoštol Pavol nám načrtáva široký záber témy, kde je potrebná obnova. Najprv je to stvorenstvo v celku (celý svet), potom ľudia, zvlášť kresťania, keďže apoštol píše o ľuďoch, čo majú prvé dary Ducha (Sv.). Čo myslí pod vzdychaním a pôrodnými bolesťami? Zjavne nejde o hocijaké bolesti, ale bolesti nového začiatku, obnovy. Pravdepodobne ide o zrod, jestvovanie prvého spoločenstva kresťanov čiže cirkvi. Kresťan sa usiluje o nový svet, Božie kráľovstvo, ale stále to akosi nejde, stále sú mnohoraké prekážky. Ako môže prísť vykúpenie zo vzdychania? Žiadne vykúpenie, žiadna obnova nepríde, ak najprv nepocítime bolesť z niečoho nesprávneho. Keď sa niekto netrápi nad svojimi hriechmi, je jasné, že nemá dôvod polepšiť sa. Podobne platí, pokiaľ netrpíme spolu s inými, nemáme dôvod pomáhať. Takže, ak s bolesťou (ľútosťou) nenecháme sa dotknúť, zraniť určitým problémom, žiadna obnova nenastane. Ak naša cirkev dáva čítať slová apoštola z Listu Rimanom na predvečer sviatku Zoslania Ducha Sv., zjavne sa tým myslí, že aj cirkev trpí a vzdychá (hoci má dary Ducha). Čiže túži po obnove a má sa vystaviť vzdychom Ducha, ktorý sa modlí v cirkvi.
Pápež František často pripomína, že máme sa dať k dispozícii Duchu, ktorý vanie, kde chce, a nemáme sa ho snažiť spútať a väzniť v našich predpisoch a náukách. Aj včera na kázni upozornil na tri skupiny ľudí, ktorí bránia obnove cirkvi, lebo v nej nie sú úprimne doma. Sú to jeho slovami: uniformisti, alternativisti a prospechári. Uniformisti sú strnulí, to, čo Ježiš hlásal v evanjeliu, miešajú s vlastnou doktrínou, nechcú uznať, že Ježišovo evanjelium sa žije rôzne. Alternativisti chcú zasa všetko robiť podľa vlastnej predstavy. Sú ako ľudia, s ktorými sa na niečom dohodneme, ale oni si to vždy urobia po svojom. A prospechári hľadajú len výhody a robia si z cirkvi príležitosť na vlastné podnikanie (5. 6. 2014).

6. Chvíľa ticha

7. Otázky

• Kto je vládcom a hýbateľom v cirkvi? – Je to Boh, ktorý cez Ježiša Krista posiela svojho Ducha. My nesmieme byť pánmi nad Duchom Sv.
• Je z našich modlitieb, rozhovorov, riešení, porád atď. badateľné, že počúvame na vzdychanie Ducha, nie na bedákanie pesimistov?
• Ako prispejem k obnove cirkvi vo svete? – Budem sa snažiť šíriť Ducha slobody a rozmanitosti. Veď cirkev je ako krásna zakvitnutá lúka, nie ako jednofarebná vojenská deka. Nebudem hľadať svoj prospech (ani ten duchovný), ale spoločné dobro.
• Čo môžem urobiť doma? – Nebudem počúvať klebety a zlomyseľné reči, ktoré spochybňujú dobré úmysly iných, ale budem si všímať a vážiť tých, čo slúžia spoločenstvu cirkvi a chudobným. Nebudem šíriť klebety, ale povzbudenia na základe vlastnej skúsenosti.

8. Záverečná modlitba (na kľačadle)
Bože,
prebuď svoju cirkev a začni u mňa.
Oživ našu farnosť a začni u mňa.
Daj, nech celá zem pozná Boha a pokoj, a začni u mňa.
Daj svoju lásku a pravdu všetkým ľuďom a začni u mňa.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 495 x


Top