» články » detail článku

Modlitba a meditácia za obnovu cirkvi

Júl 2014

4.7.2014, piatok

Autor: Karol Moravčík; Stanka Jurčáková


1. Privítanie
Chceme sa stíšiť a modliť sa za obnovu cirkvi. Obnova cirkvi je vždy obnovou miestnej cirkvi – farnosti, ale zároveň nám vždy ide o obnovu celej cirkvi vo svete. Pri našej meditácii najprv pomenujeme tému alebo problém, za ktorý sa modlíme, ktorý nás trápi. Potom sa stíšime v tichej modlitbe. Potom budeme na náš problém či otázku hľadať odpoveď v Božom slove a meditácii. Nasledovať budú naše modlitby, otázky a záverečná modlitba.

2. Problém
Minulý mesiac sme meditovali, prečo vôbec treba obnovovať cirkev. Dnes sa zamyslíme nad tým, prečo je to také ťažké. Jedna odpoveď je, že preto, lebo naše problémy v cirkvi nepochádzajú len z hriechov jednotlivcov, ale ide o hriechy, ktoré možno označiť za systémové hriechy niektorého cirkevného spoločenstva. Takým systémovým hriechom je napr. povrchná zvyková nábožnosť niektorého spoločenstva cirkvi (tradiční katolíci, všetci idú k sviatostiam, ale záujem o život podľa evanjelia nemajú). Niekde je cirkevné spoločenstvo ekonomicky bohaté, ale necíti s biedou blížnych. Systémovým hriechom kňazov a vyšších predstavených cirkvi býva pýcha a podceňovanie laikov. Tieto hriechy, ak si na ne zvykneme, vytvárajú kombinácie problémov, niečo ako uzly, ktoré sa ťažko rozmotávajú. V našej farnosti môže byť takým uzlom napr. uzavretosť rodín a spoločenstiev, ktoré sa veľmi málo zaujímajú o iných, ak nepatria do ich národnostnej, sociálnej alebo duchovnej komunity. V cirkvi vo svete takým častým systémovým hriechom je slabá komunikácia medzi biskupmi a kňazmi, kňazmi a laikmi. Za rozviazanie týchto uzlov sa dnes chceme modliť.

3. Stíšenie a úvodná modlitba (pieseň na poklonu z JKS; otvorenie svätostánku, kadidlo)
Pane Ježišu,
ty si povolal za svojich učeníkov a učeníčky obyčajných hriešnych ľudí. Niektorí ťa zapreli, iní zradili, ďalší opustili, ďalší tvrdo posudzovali blížnych, iní sa usilovali o popredné miesta a moc... Predsa to pre teba nebolo prekážkou, aby si ich miloval a opakovane oslovoval, a tak zmenil ich zmýšľanie a srdce a učinil si z nich užitočných služobníkov evanjelia. Premeň aj nás a učiň z nás obetavých služobníkov evanjelia a užitočných členov svojej cirkvi. Amen.

4. Božie slovo (Gn 3,1-6.14.15) (posadíme sa)
Čítanie z knihy Genezis. Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?“ Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli! Had povedal žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ Žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol... Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „Preto, že si to urobil, prekliaty budeš... Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty jej zraníš pätu.“(Počuli sme Božie slovo.)

4. Meditácia
V texte Sv. Písma o prvom hriechu sa nepíše o hriechu jednotlivca, ale o systémovej hriešnosti ľudí. Ľudia chcú byť ako Boh. Nechajú sa nachytať na to, čo vyzerá chutné, pekné a zvodné. Problém nie je v tom, že niečo sa nám páči, ale že sme sebeckí a žiadostiví. Podobne je to pri problémoch a hriechoch, z ktorých treba vyjsť, aby sa obnovila Ježišova cirkev. Problémom nie je konzervativizmus a modernizmus, ale sebectvo, pýcha a žiadostivosť, a zvlášť namýšľanie si, že môžeme byť ako Boh, že jeho vlastne ani počúvať nemusíme. V knihe Genezis sa nespomína len hriech, ale je tam aj zvláštny výrok: Žena a had budú nepriatelia. Had predstavujúci zlo môže zraniť ženu (človeka), ale potomstvo ženy (ľudia) rozšliapu hadovi (podstate zla) hlavu. Cirkev od počiatku túto vetu vysvetľovala tak, že tou ženou je Ježišova matka Mária a tým potomstvom Ježiš a jeho cirkev. P. Jorge Bergoglio (pápež František), keď kedysi študoval v Nemecku, videl v Augsburgu uctievať obraz Panny Márie, ktorá má v rukách stuhu, plnú uzlíkov. Mária ich trpezlivo rozväzuje. Tento obraz vyjadruje myšlienku z knihy Genezis. Máriu, Ježišovu matku, neovládne zlo, hnev a pýcha. Ona bude s láskavou trpezlivosťou rozmotávať uzlíky našich hriechov, problémov a zaseknutí. P. Bergoglio priniesol kópiu tohto obrazu do Argentíny, kde čoskoro začali chodiť púte do kostola, kde je obraz vystavený. Dnes František pomocou Panny Márie rozväzujúcej uzly odporúča sa spolu s ňou modliť, aby sme sa oslobodili zo systémových hriechov v cirkvi, nech sú akokoľvek ťažké. V praxi to znamená, že nad svojimi osobnými problémami, nad veľkými problémami cirkvi nebudeme znechutení alebo nahnevaní, ale od Márie sa budeme učiť nežnej trpezlivosti a láskavosti a pôjdeme s ňou k Ježišovi, k jeho evanjeliu, aby sme rozviazali naše problémy, naše uzlíky.

5. Chvíľa ticha

6. Otázky

• Aké zamotané uzlíky vidíme v našej farnosti a v cirkvi vo svete, ktoré treba rozviazať?
• Čo môžem urobiť, aby som nebol uzavretý len v spoločenstve mojich príbuzných, známych a priateľov a otvoril sa pre iných okolo mňa?

7. Záverečná modlitba (na kľačadle)
Môj Pane, zo srdca ľutujem všetky svoje hriechy, obmy moje srdce svojou svätou krvou. Pre tvoje milosrdenstvo prosím, aby si mi dal milosť nového obrátenia.
Môj Pane, v sile tvojho kríža chcem odpustiť každému, kto ma niekedy zranil. Ty si sa pred smrťou modlil: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Milosrdný Pane, nauč ma milosrdenstvu aj vtedy, keď sa mi zdá, že je nad moje sily.
Zriekam sa pokušenia zatvrdiť sa, nechcem v sebe živiť hnev, horkosť a sebaľútosť. Zriekam sa každej túžby po pomste a odplate, chcem požehnať všetkým, ktorí mi akokoľvek ublížili. Prosím aj za odpustenie všetkého, čím som ja niekedy zranil iných, a to aj nevedomky.
Môj Pane, odním mi srdce kamenné a daj mi srdce z mäsa, naplň ho svojou pokorou a miernosťou, obmäkči ho svojím milosrdenstvom.
Vrúcne ťa prosím o Ducha Sv., aby som dokázal milovať teba i blížnych, bojovať dobrý boj a voliť skutočné dobro. Daj, aby som sa nespoliehal len na svoje sily a nikdy nestrácal nádej, ktorá nesklame, lebo je ukotvená v tvojej moci a láske.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 161 x


Top