» články » detail článku

Homília - 4. nedeľa cez rok (B)

1 Kor 7,32-35 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

1.2.2015, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


Na dnešnú nedeľu nám poslali slovenskí biskupi list k referendu, ktoré sa koná 7.2.2015. V liste píšu:

Deti sú nádejou pre našu budúcnosť. Táto závisí od toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené zo širšieho okolia. Nie je ľahostajné, či nové generácie budú tvoriť mravne vyspelé osoby alebo ľudia demoralizovaní už od detstva, neschopní zakladať pevné vzťahy. Tieto obavy vyplývajú z reality okolo nás. Čo je u nás v debatách o otázkach života, rodiny a sexuality len v začiatkoch, to sa vo viacerých krajinách rozvinulo do zlovestných rozmerov. Eutanázia detí – nedávno odsúhlasená v Belgicku. Šikanovanie a pokutovanie veriacich rodičov v Nemecku za nesúhlas so sexuálnou výchovou ich detí. Podsúvanie homosexuálneho správania deťom a mládeži ako rovnocennej alternatívy k manželstvu vo viacerých krajinách. Diskriminácia poskytovateľov služieb za odmietnutie požiadaviek v rozpore s ich svedomím. V gender ideológii ide o nevedecké, ideologické tvrdenie, že dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská – neexistuje. S takouto ideológiou nemôžeme súhlasiť.

Sme pozvaní spolupracovať na uskutočňovaní Kristovej pravdy. Sme pozvaní svedčiť o dôstojnosti človeka. Môžeme sa ľahostajne prizerať, ako niekto kazí vaše deti a vnukov? Ako deformuje ich osobnosť a sexualitu, narúša ich vedomie zodpovednosti v budúcich vzťahoch? Pripustíme sexuálnu výchovu detí a mládeže zameranú viac na zamedzenie počatia, ako na zodpovedné a láskyplné rodičovstvo? Na tieto otázky dajme odpoveď účasťou na referende o rodine. Zvážme zodpovedne to, čo podporíme. V posledných mesiacoch nechýbali hlasy, že Slovensko sa týmto referendom odkláňa od línie pápeža Františka. Hľadajme v jeho príhovoroch, čo si naozaj myslí. Ako by odpovedal na otázky nastávajúceho referenda. Z jeho vyjadrení vyplýva jednoznačné „áno“ na všetky položené otázky. Svätý Otec na jar minulého roka vyhlásil: „Manželský pár je Božím obrazom, je to muž a žena, obaja spolu. Toto je obraz Boha, obraz lásky, tam je Božia zmluva zosobnená v zmluve medzi mužom a ženou.“ Pápež František tiež povedal: „V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu obraté o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou... Svätý Otec tiež povedal: „Mnohí z tých, čo dvíhajú zástavy sexuálnej výchovy, chápu ju ako oddelenú od osoby. Namiesto toho, aby išlo o zákon o výchove pre lásku, padá sa do zákona pre pohlavnosť. Toto je naša námietka. Nechceme, aby sa degradovala ľudská osoba.“

Keď sa svätý Jozef dozvedel, že malý Ježiš je v ohrození a ktosi chce ukončiť jeho život, okamžite vstal a konal, aby dieťa zachránil. Siedmeho februára dostávame príležitosť vstať a konať. Neváhajte teda povzbudiť aj svojich známych, priateľov či príbuzných, aby išli na referendum. Vaši biskupi.


Ako sme počuli, naši biskupi majú starosť o rodinu, o deti, o ich budúcnosť. V liste spomenuli viacero javov, ktoré sa vraj vyskytujú v krajinách na západ od nás a ktoré hodnotia ako veľmi zlé. Od tzv. referenda o rodine očakávajú, že zabráni tomu, aby sa podobné javy u nás neudomácnili a neschválili sa zákony ich podporujúce. Pre väčšinu z nás nie je ľahké vyznať sa v tejto problematike. Na Slovensku navyše reagujeme viac emocionálne ako odborne na dôležité témy a udalosti a málo oddeľujeme klebety a fakty. Tí, čo medzi katolíkmi radi zjednodušujú, hľadajú normu pre mravné konanie v prírode. Zdá sa im, že príroda je jasná. Pritom zabúdajú, že človek je človekom preto, že prírode nikdy celkom nepodlieha, že do nej celkom nepasuje, ale s ňou a v nej žije ľudsky, tvorivo, slobodne. Môžeme to robiť dobre, priam sväto, ale i zle, zničujúco.

V cirkvi sa odvolávame na Ježiša. Ako by sme ho mali počúvať v takej téme, ako sú súčasné spory o ľudskú sexualitu? Keď Ježiš hovoril napr. o manželstve, hovoril o ňom preto, aby odsúdil násilie mužov na ženách. Nepovedal, že sa máme správať podľa prírody, ale podľa vôle Božej, ktorá nás utvorila tak, že vzťah medzi mužom a ženou vzniká z lásky, nie z vôle prírody alebo ľudí. Ako sme dnes počuli, apoštol Pavol pochopil Ježiša až tak, že kresťanom v Korinte odporúčal, aby sa vôbec nesprávali podľa prírody, ale premiestnili svoju lásku z človeka na Boha. Dokonca odporúčal neženiť sa, lebo ženatý muž a vydatá žena sa podľa neho snažia zapáčiť svojej žene, svojmu mužovi, nie Pánovi. Cirkev aj dnes veľmi oceňuje nemanželský život, ak je zvolený z lásky k Bohu a pre službu blížnym, ale zjavne nehovorí ako Pavol, že kto je sobášený, už tým samým faktom, stará sa (len) o svetské veci.

Apoštolovi treba správne porozumieť. Medzi kresťanmi v Korinte videl ich manželstvá aj ako pascu. Podobne, ako keď sa dnes o zaľúbenom človekovi povie, že „stratil hlavu“. Prepadnúť láske k inému človeku a snažiť sa páčiť len jemu, je naozaj nebezpečné, a napokon dočasné. Preto sa ako kresťania snažíme, aby láska medzi ľuďmi nebola slepo sexuálna, ale aby sa ľudská sexualita stala súčasťou lásky k Pánovi. Táto láska k Pánovi, to spoznanie, že v ňom sme udomácnení viac a mocnejšie ako v akejkoľvek rodine, nám umožňuje, aby sme našli väčší zmysel života v rodine, ako je len „holá“ zaľúbenosť či „holé“ ekonomické prežitie. Láska k Pánovi nám súčasne umožňuje, aby sme dali zmysel svojmu životu aj v inom spôsobe života ako v manželstve, a pomáha nám nanovo začať aj vtedy, keď sme v láske, manželstve a rodine zlyhali.

Podľa dnešného evanjelia Ježišove slová a skutky boli také mocné, že ľudí oslobodzovali od nečistého ducha. A tak sa modlíme za to, aby jeho sila prešla do nás, a my sme dokázali oslobodzovať (v prvom rade seba, nie druhých!) od sexuálneho chaosu, násilia voči iným, ale aj od pýchy a hlúposti. Nech nám v tom Boh pomáha!


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 3275 x


Top