» články » detail článku

Homília - 1. adventná nedeľa (C)

1 Sol 3,12-4,2 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

29.11.2015, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


Na dnešnú prvú adventnú nedeľu vydali slovenskí biskupi list, ktorý čítame v kostoloch:

Začíname adventné obdobie, v ktorom sa duchovne pripravujeme na Pánov príchod. Tento rok má naša príprava výnimočný rozmer, lebo 8. 12. začne Sv. rok milosrdenstva. Pred 50 rokmi sa skončil II. vatikánsky koncil. Pri jeho otvorení naznačil pápež sv. Ján XXIII. novú etapu života Cirkvi: „Dnes Kristova nevesta uprednostňuje používanie lieku milosrdenstva...“ V tom istom zmysle sa na záver koncilu vyjadril pápež bl. Pavol VI.: „Príbeh o dobrom Samaritánovi nám slúžil za príklad a pravidlo...“ Pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie. Následne bude otvorená svätá brána Baziliky sv. Jána v Lateráne i ostatných pápežských bazilík. Aj v každej miestnej cirkvi otvoria sa tzv. Brány milosrdenstva na celý svätý rok, ktorý sa skončí 20. 11. 2016 na slávnosť Krista Kráľa.

Teológovia učia, že milosrdenstvo je základná vlastnosť Boha. Milosrdenstvo je Bohu vlastná spravodlivosť, ktorá neodsudzuje hriešnika túžiaceho po pokání, ale činí ho spravodlivým. Príkaz milosrdenstva vyžaduje, aby cirkev veriacim ľuďom život nesťažovala a z náboženstva nerobila otroctvo. Nijaký ľudský hriech nemôže ochotu Boha byť milosrdným prevýšiť ani obmedziť. Pápež sv. Ján Pavol II. nám pripomenul tému milosrdenstva, keď šíril posolstvo sv. Faustíny, ctiteľky Božieho milosrdenstva. Do svojho Denníka si napísala: „Ježiš hovorí: Prv ako spravodlivý Sudca prichádzam ako Kráľ milosrdenstva“. Podľa buly pápeža Františka názvom „Misericordiae vultus“ (Pohľad milosrdenstva) je „milosrdenstvo cesta, ktorá spája Boha a človeka, lebo otvára srdce nádeji, že sme navždy milovaní napriek našej ohraničenosti hriechom“.

Mimoriadny svätý rok je aktuálnou výzvou aj na prebudenie svedomia, znecitliveného voči dráme chudoby a núdze. Prijatie Božieho milosrdenstva je neoddeliteľne spojené s uskutočňovaním skutkov telesného a duševného milosrdenstva. Súčasná utečenecká kríza predstavuje zástupy ľudí v ohrození života, hladných, smädných, prenasledovaných, chudobných, mnohí sú opovrhovaní. Voči tomuto žalostnému javu jestvujú mnohé protichodné postoje. Nám nech je východiskom postoj Ježiša Krista, ktorý vyzýva byť milosrdnými a dáva nám príklad. V tomto svätom roku otvára Cirkev svoje srdce i tým, ktorí žijú na perifériách sveta, ktorí sú zranení, nemajú hlas alebo ich hlas sa oslabil a zamĺkol pre ľahostajnosť bohatých. Cirkev sa cíti povolaná liečiť tieto zranenia útechou a milosrdenstvom. Chce, aby sa ponuka odpustenia dostala k všetkým, nevynímajúc ani zločinecké skupiny, ani páchateľov a komplicov korupcie. Aj tieto skupiny sú pozvané obrátiť sa a zanechať doterajší štýl života.

Pápež František chce, aby všetci veriaci zakúsili blízkosť Boha Otca. Preto vyhlásil široké možnosti odpustenia hriechov, ktorých rozhrešenie je vyhradené biskupovi alebo priamo pápežovi, a získania odpustkov. Tajomstvo milosrdenstva pápež František premedituje aj s mladými ľuďmi z celého sveta koncom júla 2016 v Krakove počas Svetových dní mládeže. Milosrdenstvo Božie má prekračovať i hranice Cirkvi a spojiť nás s monoteistickými náboženstvami, ktoré tiež považujú milosrdenstvo za základnú Božiu vlastnosť. Prežívanie roka v milosrdenstve nás má urobiť otvorenejšími pre medzináboženský dialóg.

Nech sa každé spoločenstvo, každá farnosť, škola či združenie stane oázou Božieho milosrdenstva a miestom ľudského prijatia. Spoločne i osobne si vykonajme púť do kostolov, ktoré budú v diecézach vyznačené na získanie odpustkov svätého roka. Jeden deň v mesiaci venujme téme Božieho milosrdenstva. Povzbudzujeme ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Ďakujeme všetkým za prejavy milosrdenstva v rodinách, kde chorí a starí cítia blízkosť a záujem svojich detí a známych. Ďakujeme za postoj milosrdenstva voči životu, ktorý sa prejavil v septembrovom Pochode za život v Bratislave. Na duchovnú púť adventom i svätým rokom vám zo srdca žehnajú biskupi Slovenska.


Niekoho možno prekvapí, že cirkev odrazu hovorí o milosrdenstve. Myslím, že nám (zvlášť v cirkvi na Slovensku) ešte potrvá, kým pochopíme, o čo naozaj ide. Že nejde o dočasné blahosklonné konanie voči hriešnikom, ale ako hovorí František, o pohľad milosrdenstva, ktorý nedovolí hriešnikovi (mne či inému) odolať, odvrátiť sa a neprijať milosrdenstvo. Otázka je, či ho naozaj v cirkvi ponúkame. Veľmi dôležité je pochopiť súvis medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom. Nestačí ponúkať zákon, ktorý súdi a delí ľudí na spravodlivých a hriešnikov. Ježiš prekročil Zákon. Keby sa Boh zastavil pri spravodlivosti, prestal by byť Bohom, hovorí František, a bol by ako všetci ľudia, ktorí sa dovolávajú zákona. Boh ale zahŕňa a prekonáva spravodlivosť činom, v ktorom sa skusuje láska, základ pravej spravodlivosti.

Pri našich ďalších adventných stretnutiach pokúsme sa teda spolu učiť milosrdenstvu. Dávať ho i prijímať; pre svoj osobný život i pre dnešný boľavý svet. Všetkým nám prajem, aby sme čím prv uvideli i celkom praktické výsledky.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 666 x


Top