» články » detail článku

2. adventná nedeľa, cyklus C. Téma Viera

Flp 1,4-11 (--> kliknite pre zobrazenie evanjelia)

6.12.2015, nedeľa

Autor: Mládežníci z DNV


Hlavná myšlienka: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 1-6)
 

1. Modlitba

Milý Bože, sme tu, chceme sláviť detskú bohoslužbu, s ušami, s očami, so srdiečkom a s nohami. Si prítomný a pomáhaš nám, Chválime Ťa a ďakujeme Ti. Amen.
 

2. Divadielko/premietnutie príbehu o Jánovi Krstiteľovi

Prečítame a zároveň premietneme deťom úryvok z Biblie:

Ján Krstiteľ, syn Alžbety a Zachariáša, bol príbuzným Ježiša. Žil na púšti, nosil odev z ťavej srsti a živil sa kobylkami a medom. Hlásal pokánie a krstil ľudí na odpustenie hriechov, lebo Boh ho poveril zvláštnou úlohou: mal pripraviť cestu Pánovi. To o ňom v Starom Zákone prorok Izaiáš povedal:  (vložený citát z nedeľného evanjelia: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“ (Lk 3, 1-6)
 

Otázky deťom:

  1. Kto bol Ján Krstiteľ (syn Alžbety a Zachariáša)
  2. Kde žil, čím sa živil...
    1. Prečo odišiel na púšť (videl rozdiely medzi bohatými a chudobnými, chcel byť v tichu, v samote, aby sa mohol sústrediť na Boží hlas)
  3. Akou zvláštnou úlohou ho poveril Boh? (aby pripravil ľud na príchod Pána, pripravili cestu).
  4. Ako vyzerá taká cesta? Je asfaltová, betónová,... aj hrboľatá, rovná ? (názorná ukážka)
     

3. Hlavná myšlienka + aktivita

Aj keď je cesta zo začiatku pekná, môže sa rozbiť. (názorná ukážka).

Po takej rozbitej ceste  sa ťažko chodí, kde sú samé hrbolce a diery, však? Môžu nám deti porozprávať, či po takom chodníku/ceste už raz prechádzali. Môžeme si znázorniť takú cestu.

Keďže sa blížia Vianoce a s ním aj príchod Pána Ježiša, mali by sme mu pripraviť peknú, rovnú cestu, aby nemusel ťažko prechádzať. Aj naša cesta býva niekedy rozbitá. Napr. našimi vzťahmi (keď sa pohádame so súrodencom, s kamarátmi), keď neposlúchame rodičov, ....ale takú cestu môžeme opraviť. Udobríme sa, budeme poslúchať, budeme si plniť bežné povinnosti, pomáhať. A aby nám v tom Pán Boh pomáhal, lebo s ním je to ľahšie, budeme sa snažiť prehlbovať našu VIERU.

A čo je to viera? Akú máme vieru? (Vieru v Pána Boha).

Našimi základmi viery je náš krst. A ak chceme  naozaj pripraviť cestu pre Pána, mali by sme sa snažiť prehlbovať našu vieru. Napr. chodiť do kostola pravidelne na nedeľnú sv. omšu, modliť sa (ráno, večer), čítať Bibliu, rozprávať sa o Bohu, slúžiť Pánu Bohu na sv. omši (miništrovať).  (Znázorníme cez jednotlivé predmety; cez premietačku). Týmto všetko si prehlbujeme našu vieru.
 

Obrázky pre deti aj s modlitbou.
 

Na záver modlitba: Milý svätý Mikuláš, ty si sa delil o svoje veci s tými, ktorí nič nemali a zachraňoval si ľudí, keď boli vo veľkej núdzi. Nauč, prosím, aj mňa láske k mojim najbližším a podeliť sa s tými, ktorí nič nemajú, alebo sa im zle darí. Nech aj ja milujem Pána Boha a svojich blízkych tak, ako si to robil ty, aby som sa páčil(a) Bohu i ľuďom.
 

Zhrnutie: Našou témou bola viera.

Na úvod sme deťom premietli príbeh o Jánovi Krstiteľovi, kde žil (žil na púšti), čo robil (hlásal pokánie na odpustenie hriechov. A to hlavné, že ho Boh poveril zvláštnou úlohou. Mal pripraviť izraelský ľud na Príchod Pána Ježiša, tak, aby mu ľudia pripravili cestu, vyrovnali chodníky.

Mali sme pre deti pripravenú cestu, po ktorej mali prejsť až do cieľu. Táto cesta bola neuprataná, ťažko sa po nej prechádzalo. Zhodli sme sa, že by sme nechceli, aby Pán Ježiš musel prichádzať po takej nepeknej ceste a radšej by sme mu mali pripraviť peknú, rovnú cestu, aby nemusel ťažko prechádzať.

Vysvetlili sme im, že aj naša cesta býva niekedy rozbitá/neuprataná, napr. našimi vzťahmi (keď sa pohádame so súrodencom, s kamarátmi), keď neposlúchame rodičov, ....ale takú cestu môžeme opraviť/upratať v tomto období adventu - Udobríme sa, budeme poslúchať, budeme si plniť bežné povinnosti, pomáhať. A aby nám v tom Pán Boh pomáhal, lebo s ním je to ľahšie, budeme sa snažiť prehlbovať našu VIERU a to čítaním Biblie, rozprávaním sa o Bohu, alebo slúžiť Pánu Bohu na sv. omši (miništrovaním).  Znakom tohto týždňa bude rybka, ktorú nalepíme po sv. omši na našu bránu.

::::PDF verzia::::::::Verzia pre tlač::::Klikanosť článku: 234 x