Nový urnový háj

9.3.2012, piatok

Autor: K. Moravčík a M. Puhovich


V minulom roku sme začali budovať na cintoríne v Dev. N. Vsi nový priestor na ukladanie urien. Priestor sa nachádza na miernom svahu smerom na Eisnerovu ulicu. Projekt sa realizoval podľa návrhu Ing. arch. Martina Kvasnicu za spolupráce správcu cintorína Dr. Martina Puhovicha a firmy Ing. Jozefa Klešíka.

Do konca novembra sa uskutočnili tieto práce: úprava terénu, výkopové práce, betonáž schodov, osadenie bezpečnostného zábradlia a penetračný náter. Po zimnom prerušení prác plánujeme v období marec až máj 2012 ešte vykonať tieto práce: konečnú úpravu okolitého terénu, výsev trávy, úpravu okolitej zelene, ďalší penetračný náter a samotné umiestňovanie urnových schránok.

Pri urnových schránkach sa začne tým, že sa najprv osadí piaty (najvrchnejší) schod a urobí sa žulová základňa (65x65x5cm); pri všetkých urnových schránkach bude rovnaká – šedočierna. Samotné žulové schránky (50x50x50x3cm) budú zo žuly, ale z rôznych farebných odtieňov. Každý nájomca si bude môcť vybrať farbu. Aby sa predišlo architektonicko-estetickému narušeniu urnového hája, budú všetky urnové schránky vopred vyrobené a nainštalované na betónových schodoch, pričom každý nájomca si bude môcť vybrať farbu a umiestnenie.

Do jednej urnovej schránky bude možné uložiť 4 urny. Je možné vopred si zakúpiť urnovú schránku pre blízku rodinu, čo znamená, že ak niekto uloží 1 alebo viac urien (napr. svojich starých rodičov) a počíta s tým, že bude ukladať aj ďalšie urny svojej blízkej rodiny a mal by rád rodinné urnové miesta pospolu, môže si zakúpiť urnové miesto v blízkosti.

Za jednu urnovú schránku je stanovený jednorazový poplatok vo výške 85 €, ktorý pôjde na účet cintorína. Tento poplatok vychádza z celkových nákladov za realizáciu urnového hája delený celkovým počtom urnových schránok (cca 340 schránok). Platba za nájom jedného urnového miesta ide tiež na cintorínsky účet (jedna urnová schránka bude pre 4 urny) a bude splatná ročne podľa aktuálne platného cenníka prevádzkovateľa, čo je v súčasnosti 8,50 € za 1 rok. Nájom možno podľa uváženia nájomcu zaplatiť aj na niekoľko rokov vopred, najmenej však na jeden kalendárny rok vopred.

Cena v kamenárstve za zhotovenie žulových schránok môže byť medzi 500 až 1.000 € (závisí od farebného odtieňa). V cene bude samotný žulový materiál, výroba, montáž, dovoz, sekanie a zlátenie písma, osadenie na cintoríne a vloženie urny.
Maximálny počet urien, ktoré možno uložiť vo vytvorenom priestore, je asi 1 400. Urnové miesta v zemi, ako boli doteraz realizované v blízkosti brány od Eisnerovej ulice, sa už nebudú vydávať. Ponúkame možnosť preniesť si urnové miesto, ktoré sa v tomto priestore nachádza v zemi, do novovybudovaného urnového hája.

Záujemcovia o bližšie informácie (podobne ako vo všetkých iných veciach týkajúcich sa cintorína) môžu sa obrátiť na Dr. Martina Puhovicha, správcu cintorína, najlepšie počas jeho kancelárskych hodín na MÚ v Dev. N. Vsi, tiež mailom alebo telefonicky (0911/ 640 100, sposlovensko@gmail.com). Informácie o jeho kancelárskych hodinách sú na tabuli pri bráne cintorína, na MÚ v Dev. N. Vsi a na webovej stránke farnosti (cintorín): fara.sk/devinska

Urnový Háj

Vzhľad urnového hája podľa arch. návrhu.


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves