Otázky ohľadom pohrebu a úmrtia

9.3.2012, piatok

Autor: Karol Moravčík


Správa cintorína
Prevádzkovateľom cintorína v Dev. N. Vsi je už niekoľko rokov Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Devínska Nová Ves, ktorej patrí pozemok cintorína. Úradné veci týkajúce sa cintorína vybavuje zo zákona poverená osoba – správca cintorína, ktorým je v našom prípade Dr. Martin Puhovich, PhD. Informácie o jeho službách a jeho prítomnosti v kancelárii MÚ Dev. N. Ves sú na cintoríne, v kostole, na fare a na MÚ v DNV. V kompetencii správcu cintorína je najmä evidencia hrobových miest a základná starosť o údržbu a poriadok na cintoríne podľa predpisov „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“ (viac sa o tom možno dočítať v prevádzkovom poriadku na úradnej tabuli na Dome rozlúčky). Zvlášť je nevyhnutné, aby sa správcovi cintorína oznámil zámer uložiť telo zomrelého človeka do hrobu alebo uloženie urny. Správca musí posúdiť, či je možné uloženie do starého hrobu alebo kde sa zriadi nové hrobové miesto.

Pohrebné služby
Samotný pohreb zariaďuje tá pohrebná služba, ktorú si vyberie rodina zomrelého. Na našom cintoríne najčastejšie vykonáva pohreby služba „Solamen“, ktorej splnomocnencom je aj správca nášho cintorína. Pán správca je zároveň povolaním aj hudobný umelec, čo je veľká výhoda. Niekedy sa ľudia obrátia na iné pohrebné služby, zvlášť, ak nebývajú v Dev. N. Vsi. Treba pripomenúť, že nikomu nemožno nanucovať, aby pohrebné obrady v Dev. N. Vsi vykonávala len firma Solamen. Patrí sa však pripomenúť aj to, že v tých prípadoch, keď pohreb zariaďuje iná pohrebná služba, často sa stáva, že pracovníci týchto služieb nepoznajú situáciu u nás, nepoučia rodinu, čo všetko treba pred pohrebom v Dev. N. Vsi spraviť (samotné nahlásenie uloženia do hrobu správcovi), nevedia, ako sa dostať do Domu rozlúčky, od koho si majú zapožičať katafalk a pod. Často sa mi stalo, že v prípade cirkevného obradu pohrebné služby z centra mesta včas nekontaktovali ani mňa, aby sa spýtali na možný deň a hodinu pohrebu. Stalo sa aj to, že neprišiel na pohreb organista, lebo pohrebná služba bola v domnienke, že máme vlastného. Máme, ale nie na pohreby, organisti majú predsa svoje zamestnania. Preto hudbu a organistu musí vždy zaistiť pohrebná služba. Takisto je rozumné spýtať sa včas na finančné poplatky jednotlivých pohrebných služieb a porovnať si ceny. Preto odporúčam, aby príbuzní, čo zariaďujú pohreb, mysleli na tieto okolnosti a presvedčili sa u objednanej pohrebnej služby, či je všetko v poriadku podľa ich predstáv.

Miesto pohrebného obradu
Čo sa týka miesta pohrebného obradu máme tri možnosti: Kostol, Dom rozlúčky (vedľa kostola) a bratislavské krematórium. Opäť záleží na želaní rodiny. V kostole sú pohreby väčšinou aj so sv. omšou (ale môže byť len pohreb). V Dome rozlúčky sa konajú obrady kresťanské i občianske. Miesto obradu treba tiež oznámiť zvolenej pohrebnej službe, ktorá by sa mala kontaktovať so zodpovednou osobou z našej farnosti (pani kostolníčkou), keďže kostol a Dom rozlúčky patria farnosti. Pohrebné obrady a spopolnenie v krematóriu zabezpečuje mestské pohrebníctvo.

Cirkevná alebo občianska rozlúčka
Najčastejšie sú pohreby kresťanské, čiže obrad vedie zástupca niektorej cirkvi. Zástupcu cirkvi pozve vykonávať rozlúčku osobne rodina zomrelého alebo podľa jej želania to urobí pohrebná služba. Zástupca cirkvi (v prípade katolíkov v Dev. N. Vsi miestny farár) si pred pohrebom zapíše údaje do cirkevnej matriky a aspoň krátko sa oboznámi so životom a rodinou zomrelého, aby si vedel pripraviť podklady na rozlúčku.

Úmrtie a prevoz zomrelého
V ostatnom čase sa ma pýtali naši občania aj na to, ako postupovať v prípade náhleho úmrtia doma. Ak nastane úmrtie doma, je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára, ktorý musí potvrdiť smrť a prípadne upozorniť na zvláštne okolnosti. Tento lekár však nesmie odporúčať resp. uprednostniť žiadnu pohrebnú službu. Žiaľ, ako počúvam, stáva sa to, lekár dá príbuzným do rúk kontakt na svoju spriatelenú pohrebnú firmu, a rodina pod tlakom situácie prijme odporúčanie lekára, ktoré však nie je medicínske, ale komerčné. Podľa zákona to lekári nesmú robiť; ak tak konajú, porušujú zákon o pohrebníctve.

Po odchode obhliadajúceho lekára treba zariadiť prevoz tela zosnulého do chladiaceho zariadenia. Čiže treba objednať niektorú pohrebnú službu. Možno objednať aj pohrebnú službu Solamen, ktorá zväčša zabezpečuje pohrebné obrady u nás na cintoríne a to aj v noci v prípade náhleho úmrtia. Funguje non stop prevoz (0918 652 903, 0911 640 100); naši občania to majú uvedené na nájomných zmluvách k hrobovým miestam ako informáciu. Táto pohrebná služba nemá monopol na veci okolo pohrebu a úmrtia v našej obci, ale je užitočné vedieť, že aj v prípade náhleho úmrtia sa možno obrátiť na túto službu.

Ak si niekto objedná pohrebnú službu len na prevoz a ostatné chce vybavovať inde, môže tak učiniť, ale z obchodného resp. konkurenčného hľadiska sa to neodporúča. Pohrebné služby nemajú rady, keď sa počas vybavovania vecí okolo pohrebu striedajú rôzne firmy, takže v prípade voľby prevozu u jednej služby obyčajne aj všetko ďalšie zariaďuje tá spoločnosť, na ktorú sa ľudia obrátia ako prvú. 

Obhliadajúci lekár sám môže nariadiť prevoz tela iba vtedy, ak prikáže pitvu na patológii. V tom prípade prevoz realizuje zmluvná pohrebná služba, ktorú má dohodnutú „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“. Celú prepravu platí tento úrad a taktiež 48 hodín po pitve je chladenie zadarmo na patológii.

Pri úmrtí v nemocnici ani nemocnica nemôže propagovať niektorú pohrebnú službu, zomrelého človeka dá len previezť na patológiu. Konkrétnu patológiu oznámia príbuzným v nemocnici, kde si prevezmú list o prehliadke mŕtveho. Na základe splnomocnenia od rodiny môže aj v tejto veci zastúpiť rodinu ňou zvolená pohrebná služba, ktorá prevezme dokumenty aj telo zomrelého a zariadi všetko potrebné.

Záver
Záležitosti okolo pohrebu a úmrtia nepatria medzi naše obľúbené témy, a tak sme situáciou po úmrtí našich blízkych často zaskočení. Preto som v tomto článku ponúkol niekoľko informácií, ktoré odpovedajú na otázky, na ktoré sa ma ľudia najčastejšie pýtajú, keď sa musia rozlúčiť so svojimi blízkymi.


::::Autorské práva: Farnosť Bratislava - Devínska Nová Ves