» OZ Gaudete Devínska Nová Ves – 2% z dane
OZ GAUDETE DEVÍNSKA NOVÁ VES je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

Každý pracujúci, živnostník alebo aj firma sa môže rozhodnúť, koho svojimi 2%  zo zaplatenej dane podporí v jeho činnosti.

Aktuálne vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 % z dane. Vyzývame preto tých, ktorí chcú venovať svoje 2 % nášmu Občianskemu združeniu Gaudete, a zároveň sú SZČO alebo právnické osoby, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020 alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna 2020 a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.  Pre zamestnancov sa lehota na poukázanie 2% nemení, ostáva termín 30.4.2020 Zamestnanci môžu podať vyhlásenie o poukázaní 2 % dane neskôr, a to do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, keď sa skončí pandémia. Ak sa napríklad skončí 12. júna, majú čas na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu dane do 31. augusta.

Viac informácií nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia.

Ďakujeme.

Naše združenie pripravilo a v budúcnosti aj s vašou podporou chce realizovať:

 • voľnočasové aktivity pre deti, rodiny,
 • vzdelávanie spolupracujúcich dobrovoľníkov a aktivistov (v roku 2019 prvý kurz pre táborových animátorov)
 • vzdelávacie aktivity pre marginalizované skupiny a pre rodiny,
 • podporovať detí zo sociálne slabších alebo dysfunkčných rodín, ktoré sú ohrozené v sociálnom vývine (letné tábory, víkendové pobyty, príležitostné podujatia …),
 • podporovať športové aktivity zamerané na deti a rodiny (farský futbalový turnaj miništrantov),
 • príprava a realizácia osvetových, preventívnych kurzov a aktivít pre deti i dospelých, prednášok, besied (prednášky pre rodiny a manželov),
 • organizovanie výletov, víkendových stretnutí, pútí (farský deň v záhrade F centra),
 • zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne pracovníkov podieľajúcich sa na preventívnej práci s deťmi a mládežou,
 • stretnutia rodičov s odbornou ponukou zdravotnej, psychologickej a pedagogickej problematiky, ktorú môžu využiť v starostlivosti a výchove svojich detí, v prevencii porúch správania u detí,
 • poradenskú činnosť – sociálna, psychologická, právna, zdravotná,
 • výpomoc viacdetným rodinám, či sociálne znevýhodneným rodinám.

Na niektoré naše aktivity môžete nahliadnuť vo fotogalérií:

Prednášky pre rodičov na materskej dovolenke - dovybavenie priestorov "domčeka" 2019

Vzdelávanie mladých - kurz ANIMAtor 2019

Denný tábor Poklad na striebornom jazere 2019

Deň farnosti jún 2019

Denný tábor 2018

Farský deň v Fcentre 2018

Sledovať našu činnosť môžete aj prostredníctvom novej facebook stránky OZ Gaudete.

Ako poukázať 2% z dane za rok 2019?

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť aktivity nášho OZ formou poukázania 2% z daní. Naše OZ GAUDETE bolo v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované v decembri 2019. Predvyplnené tlačivá potrebné na poukázanie 2% si môžete stiahnuť aj na tejto stránke – v texte nižšie.

Zamestnanci: do 30.4.2020 do konca druhého mesiaca od skončenia pandémie zaslaním tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad podľa bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31.3.2020.

Údaje k tomu potrebné viď nižšie:

2020-02-15-gaudete_info_udaje.jpg

Právnické osoby môžu 2% poukázať prostredníctvom daňového priznania pre právnické osoby.

Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete aj na www.rozhodni.sk

Za Vašu ochotu a záujem Vám vopred ďakujeme!

Tím OZ GAUDETE Devínska Nová Ves

Top