» články » detail článku

Preloženie farára - aktuálna situácia

23.8.2016, utorok

Autor: Karol Moravčík


Ako som bol informovaný, v nedeľu 21. 8. 2016 pán kaplán Vladimír Mikulec sa cítil povolaný či poverený k tomu, aby pri bohoslužbách zvestoval veľkú udalosť: 1. 9. 2016 bude predstavený v Dev. N. Vsi nový farár!

Podľa cirkevného práva nemôže kaplán robiť nič, čím ho farár nepoverí, tobôž nie ohlasovať zvesť o výmene farárov. Kaplán je spolupracovníkom farára a nemôže robiť nič, na čo poverenie nemá. Počas farárovej legitímnej neprítomnosti, ako je napr. dovolenka, zastupuje farára v tom rozsahu, ako mu prináleží.

Čo sa týka môjho preloženia a nástupu nového farára do Farnosti Bratislava – Dev. N. Ves, je už niekoľko mesiacov známe, že pán arcibiskup si neželá moje ďalšie pôsobenie v našej farnosti. Viackrát mi povedal i napísal, že sa rozhodol moje pôsobenie vo Farnosti Bratislava – Dev. N. Ves ukončiť k 1. 9. 2016. Pán arcibiskup s týmto svojím názorom oboznámil aj širokú verejnosť vrátane nášho pána starostu, keď vo svojom liste odpovedal na prosby stoviek ľudí, aby ma v našej farnosti ešte istý čas nechal pracovať. Dôvody rozhodnutia pána arcibiskupa a spôsob komunikácie nebudem teraz komentovať.

Na základe informácií, ktoré zverejnil aj pán arcibiskup, nie je to teda úplná novinka, že do našej farnosti má prísť nový farár. Niektorých ľudí mohla prekvapiť informácia, že sa to udeje už o pár dní. Mňa po verejnom vyjadrení pána kaplána prekvapila iná vec. Právne nie je proces môjho preloženia ukončený. Naposledy som od pána arcibiskupa dostal osobne do rúk jeho list dňa 9. 8. 2016, ktorý nesie úradne označenie: „Opakované pozvanie prijať preloženie“. Na tento list som odpovedal mojím listom, ktorý som odovzdal dňa 12. 8. 2016. Predtým som úradne požiadal o dovolenku.

Pokiaľ nedostanem a úradne neprevezmem odpoveď na môj ostatný list, nemám dôvod verejne hovoriť o mojom odchode z Farnosti Bratislava – Dev. N. Ves. Farár je totiž podľa cirkevného práva menovaný na dobu neurčitú a nie je preložiteľný bez svojho súhlasu. Ak ho chce miestny biskup napriek jeho nesúhlasu preložiť, musí uviesť vážne dôvody, zachovať právny postup a svoje dôvody si obhájiť. Cirkevné právo zároveň počíta s tým, že biskup a farár pri pokuse o preloženie hľadajú dohodu a že zvlášť diecézny biskup prihliada na to, aby sa preloženie dialo mierne a s čo najväčším ohľadom na spásu duší.

Moje stanovisko k preloženiu môžem zhrnúť takto: Keď sa o možnom preložení po prvý raz zmienil pán arcibiskup v našom súkromnom rozhovore, spočiatku som to bral ako normálne. V Dev. N. Vsi som dlhé roky, zároveň som tu stále rád, cítim sa užitočný a som vďačný, že tu môžem žiť a pracovať. Moja prvá otázka na pána arcibiskupa bola, koho vybral do Dev. N. Vsi za nového farára. Keď vyslovil isté meno, potešil som sa, lebo som o tom kňazovi počul, že má rád ľudí a venuje sa im. Potom som sa pýtal na moju ďalšiu budúcnosť. Keď mi bolo povedané, že mám ísť na jeho miesto, dosť ďaleko od Bratislavy, povedal som už pred rokom, že sa na to necítim, a prosím, keď to už musí byť, aby ma preložili na miesto, kde na staré kolená nezostanem bez blízkych ľudí a nebudem musieť začínať od nuly.

Na moje prekvapenie, keď sa pán arcibiskup na jar tohto roka vrátil k téme preloženia, vôbec so mnou nerozprával o situácii v našej farnosti a už vôbec nie o mojich predstavách ohľadom mojej budúcnosti. Napísal som mu, aké projekty stavebné, finančné a duchovné máme rozbehnuté v našej farnosti. Očakával som, že mi dá čas a priestor aspoň niektoré priviesť k zdarnému koncu. Zvlášť mi záleží na prístavbe pri kostole a prestavbe Domu rozlúčky. V tomto prípade sme už na príslušných úradoch podali žiadosť o schválenie stavby. Niekoľko mesiacov sme rokovali o predaji jedného pozemku vo vlastníctve našej farnosti. Kúpno-predajná zmluva čaká na schválenie. Tento rok sme začali aj s projektovaním územia, ktoré sa nachádza v lokalite za cestou do Dúbravky, kde sa plánuje nová výstavba a kde by mohol stáť nový kostol. Z duchovných projektov mi záleží na tom, aby som mohol asistovať pri sobášoch v tých prípadoch, kde si snúbenci výslovne želajú moju prítomnosť. Takýchto sobášov je dohodnutých viacero na september 2016. Z celej Bratislavy chodí ku mne na prípravu ku krstu a na ďalšie sviatosti viacero mladých dospelých ľudí. Nebolo pre nich ľahké nájsť si cestu k viere a napokon aj kňaza, ktorý by sa im venoval.

Okrem týchto plánov a projektov v živote farnosti sa prostredníctvom farára koordinuje množstvo duchovných a materiálnych činností. Nový farár by nemal začínať od nuly, ale podľa svojich možností nadviazať na to, čo sa osvedčilo, a doplniť to vlastnými iniciatívami. Preloženie farára bez záujmu vyhodnotiť, čo môže byť ľahko ukončené, čo by mal starý farár dokončiť a na čo by mal nový nadviazať, pokladám za nešťastné a nesprávne. Mnohé udalosti vo farnosti sú predsa ako tehotenstvá, ktoré sa podľa učenia cirkvi nesmú svojvoľne prerušiť (zabiť), ale ich plody sa majú donosiť, aby raz mohli samostatne žiť. Súčasná teológia v tomto prípade hovorí o príbehoch priateľstva a milosrdnej lásky, ktoré sa žijú v našich farnostiach a ktoré pri necitlivých zásahoch možno zahubiť. Bol som pripravený zrieknuť sa našej farnosti, ak sa vedenie našej arcidiecézy bude zaujímať o to, ako nezničiť rozvíjajúci sa príbeh života našej miestnej cirkvi a ako pomôcť jeho rozvoju.

Čo sa týka mňa osobne, pokiaľ nepoznám miesto, kam mám ísť, nemôžem sa vysťahovať z fary, kde mám trvalé bydlisko. Vzhľadom na môj vek a zdravie nemôžem ísť hocikam. Opakovane som preto pána arcibiskupa prosil, keď si napriek všetkému neželá moje pôsobenie v Dev. N. Vsi, aby ma preložil na iné vhodné miesto v Bratislave alebo v blízkom okolí. Momentálne žiaden iný domov ako farnosť a ľudí v Dev. N. Vsi nemám. Po celé roky som žil len pre farnosť, nebudoval som si žiadnu inú existenciu. Keď som sa vzdelával na univerzite vo Viedni, tiež to nebolo pre nejakú kariéru, ale pre lepšiu službu našim ľuďom.

Odmietam byť poslaný násilne na dôchodok. Normálni kňazi chcú slúžiť, nie byť penzionovaní. Momentálne žiaden dokument či dekrét o ukončení mojej činnosti vo Farnosti Bratislava – Dev. N. Ves nemám. Naposledy som len dostal „opakované pozvania odísť“, na ktoré som odpovedal. Takže nateraz nemám dôvod verejne ohlasovať príchod iného farára a môj odchod. Ak niekto také niečo ohlasuje, činí to proti morálke, slušným zvyklostiam i cirkevnému právu. Lúčiť som sa nateraz neplánoval, lebo nemám kam odísť.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 2477 x


Top