» štatistiky
DEKANÁT Bratislava - Sever
Bratislava - Devínska Nová Ves
- štatistiky podľa
Štatistického úradu SR z roku 2011


Rozloha:24 227 754 m2
Farár:Andrej Kalamen  (od r. 2016)
Kaplán:Stanislav Čúzy   (od r. 2017)
Diakon:Milan Stančík     (od r. 2014)
Kostol:Ducha Svätého   (posvätený v r. 1581, druhý raz 30.10.1994)
Farnosť:Svätej Barbory    (patrocínium od r. 1713)
Kaplnky:Panny Márie Sedembolestnej; sv. Marka; sv. Floriána a sv. Vendelína; sv. Jána Nepomuckého
Poklona:5. októbra
Školy:ZŠ I.Bukovčana 3; ZŠ P. Horova 16; SOU strojárske Jána Jonáša 5
Obyvateľov:15 612
 • rímskokatolíci: 8 178
 • gréckokatolíci: 134

 • evanjelici a. v.: 615
 • pravoslávni: 65
 • jehovisti: 79
 • kresťanské zbory: 52
 • reformovaní/kalvíni: 43
 • apoštolská cirkev: 33
 • metodisti: 25
 • baptisti: 21
 • cirkev bratská: 17
 • adventisti: 14
 • cirkev svätých neskorších dní: 14
 • bahájisti: 14
 • židia: 12
 • českoslov. cirkev husitská: 9
 • starokatolíci: 9
 • novoapoštolská cirkev: 5
 • iné spolu: 236

 • bez vyznania: 4 906
 • bez oznámenia: 1 126
Farár:        Andrej Kalamen  (od r. 2016)
Kaplán:     Stanislav Čúzy    (od r. 2017)
Diakon:     Milan Stančík      (od r. 2014)

Liturgický život a evanjelizácia
 • Krstov: 107, z toho 57 chlapcov a 50 dievčat (53 deti nezosobášeným rodičom)
 • Sobášov: 9
 • Pohrebov: 32, z toho 13 mužov a 19 žien
 • Sviatosť birmovania: 32, z toho 6 dospelých
 • Učiteľky NV: 4; pán kaplán učí na SOŠ

Vo farnosti existujú stretnutia pre deti vo štvrtky o 16.30, pre mladšiu mládež v piatky po večernej sv. omši, pre staršiu mládež v stredy po sv. omši o 18.00, vo štvrtky o 9:00 býva sv. omša pre mamičky s malými deťmi a po nej stretnutie.


Aj v tomto roku začíname prípravu k prijatiu sviatosti birmovania pre našich mladých.


V našej farnosti pôsobia tri spevácke zbory, ktoré mali v tomto roku pre nás aj koncert. Je to spoločenstvo detí a mladých a zbor dospelých Veni, ktorý sa stretáva každú stredu.


Začali sme s novou formou prípravy na manželstvo, prebehol v minulom roku u nás prvý kurz. Chcem však znova pripomenúť vnímanie tohto kurzu, tu nejde o to, že to je už tesne pred sobášom, ale pre tých ktorý ešte aj nie sú úplne rozhodnutí. Je to príprava v ktorej majú vnímať o čom to manželstvo je, majú sa spolu rozprávať, možno by ich mala táto príprava vyprovokovať rozprávať sa o veciach o ktorých sa doteraz nerozprávali.


V roku 2018 sme boli spolu na púti vo Svätej zemi a Jordánsku. Aj v tomto roku na jar pripravujeme púť, len ešte doťahujeme kam budeme smerovať.


Hospodárenie a majetok
Účty
 • Farský bežný účet: 62 944 €
  Príjem farnosti:
  zo zvončeka za minulý rok 42 785 €
  z nájmu za minulý rok 27 021 €
  Výdavky:
  Energie 13 068 €
  Dane 11 582 €
  Údržba, opravy 20 738 €

 • Zvláštny účet (financie za predaj pozemku): 338 810 €
  Z tohto účtu bola v minulom roku financovaná rekonštrukcia domu smútku. Konečné náklady boli 215 513 €

 • Cintorínsky účet: 5 554 €
  Príjem z nájmu za hrobová miesta a z predaja urnových miest bol 20 034,50 €
  Výdavky:
  Vývoz kontajnerov 6 290 €
  Údržba 6 595 €
  Splatenie pôžičky 4 000 €
  Výdavky spolu 16 885 €

Práce a plány

Na budúci rok by sme chceli dokončiť prepojenie kostola a domčeka, nielen zvukovo, ale aj obrazom. Tiež dokončiť výmenu osvetlenia tu v kostole, a ak to bude možné tiež vymaľovať kostol zvnútra. Malé stavebné práce by sa mali vykonať aj na fare, aby vznikli dve bytové bunky na poschodí, pre farára a kaplána osobitne. Vo farskej záhrade sa rozbehol projekt môžeme povedať komunitnej záhrady, kde by sme chceli k nemu pridať aj priestor na stretávanie a šport pre deti.

V nasledujúcom roku by mala prebiehať príprava na birmovku a teda by mala byť aj birmovka. Chceli by sme pokračovať v stretnutiach pre manželov a rodiny, zatiaľ len občasne.


Ďakujeme vám všetkým za vašu spoluprácu, pomoc a trpezlivosť.


Pán Boh zaplať!


Farár:        Andrej Kalamen  (od r. 2016)
Kaplán:     Stanislav Čúzy    (od r. 2017)
Diakon:     Milan Stančík      (od r. 2014)

Liturgický život a evanjelizácia
 • krstov: 120 (z toho 60 chlapcov a 60 dievčat, 4 dospelí)
 • sobášov: 25
 • pohrebov: 28 (z toho 10 mužov a 18 žien, pripravených sviatosťami bolo 19)
 • Učiteľky NV: 4; kaplán učí na SOŠ

Vo farnosti existujú stretnutia pre deti vo štvrtky o 16.00, pre mladšiu mládež v piatky po večernej sv. omši, pre staršiu mládež v stredy po sv. omši o 18.00, v piatky o 9:00 býva sv. omša pre mamičky s malými deťmi a po nej stretnutie.

V tomto roku sme začali prípravu k prijatiu sviatosti birmovania pre našich mladých. Pripravujú sa v troch skupinách, ktoré vedú animátori a pán kaplán.

V našej farnosti pôsobia tri spevácke zbory, ktoré mali v tomto roku pre nás aj koncert. Je to spoločenstvo detí a mladých a zbor dospelých Veni.

V roku 2018 by sme mali prejsť na nový spôsob prípravy k sviatosti manželstva, kde sa snúbenci budú pripravovať po skupinách v kurzoch. Toto však je momentálne ešte vo fáze prípravy.

V roku 2017 sme boli spolu na púti vo Fatime a Lurdoch. V nasledujúcom roku sa pripravujeme na púť do Svätej zeme a Jordánska.

V uplynulom roku v našej farnosti boli po 67 rokoch primície nášho rodáka Tomáša Jendrucha, ktorý momentálne pôsobí ako kaplán vo farnosti Skalica.

Hospodárenie a majetok
Účty

 • Farský bežný účet: 55 700 €
 • Zvláštny účet (financie za predaj pozemku): 484 128 €
 • Cintorínsky účet: 456 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta, na tento účet bolo z farského účtu prevedených 3 000 €, z dôvodu dokončenia chodníkov v minulom roku a v tomto roku z dôvodu nedostatkom finančných prostriedkov na bežnú údržbu cintorína bolo prevedených ešte 500 €)

Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno je stále v procese predaja, predaj už je schválený aj arcibiskupským úradom, bola podpísaná predkupná zmluva a zaplatená záloha.

V uplynulom roku sme v našom kostole vymenili ozvučenie. Cena materiálu i práce je 9 759€. Zatiaľ sme uhradili 4 500 €.

Práce a plány

Ako ste si mnohí všimli, začali sa rekonštrukčné práce na budove Domu rozlúčky vedľa kostola. Celkové náklady podľa rozpočtu by mali vyjsť 187 000 €. Tieto práce sú hradené zo zvláštneho účtu vo VÚB (financie z predaja pozemkov). Zatiaľ sme zaplatili za práce 66 459 €. Tento objekt bude nie len zrekonštruovaný, ale budú tu vybudované nové sociálne zariadenia, kuchynka, sklad a priestor pre pohrebnú službu. Keďže na pohrebné účely slúži minimálne, v budúcnosti by mal byť využívaný hlavne ako priestor stretnutia sa.

Na jeseň roku 2018 by mala byť v našej farnosti birmovka.

Farár:        Karol Moravčík (email)    (od r. 1990 do r. 2016)
Kaplán:     Vladimír Mikulec            (od r. 2014 do r. 2017)
Diakon:     Milan Stančík                 (od r. 2014)

Liturgický život a evanjelizácia
 • krstov: 163
 • sobášov: 31 (v 16 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
 • pohrebov: 49
 • prvé sv. prijímanie: asi 60
 • Náboženská výchova na školách v r. 2014/15 – asi 34% zo všetkých žiakov.
 • Učiteľky NV: 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.
Hospodárenie a majetok
Hotovosť v Slov. sporiteľni
 • Farský bežný účet: 13 403 €
 • Zvláštny účet (financie za predaj pozemku): 544 480 €
 • Cintorínsky účet: 2 147 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta)
Pozemky v súčasnosti neprinášajú ekonomický prospech, platíme za ne dane. Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno máme záujem predať, lúka pod Dev. Kobylou (dendropark) je v ochrannom pásme, za prenájom menšieho pozemku v Dev. jazere a pozemku na poliach pri ceste do Dúbravky je pár desiatok eur ročne.
Budovy vo vlastníctve farnosti sú štyri: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.
Príjmy
 • Zbierky a dary: 41 000 €
 • Príjmy z nájomného (Jednota): 22 259 €
 • Ostatné príjmy: 4 936 €
Hlavné výdavky
 • Daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 360 €
 • Prevádzka (energie, kancelária, bežná starosť o budovy): 23 850 €
 • Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 321 € (10% z predaja pozemku)
 • Ostatné opravy (v F centre, kostole): 40 024 €
Zbierky na podporu iných organizácií
 • Charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter, na prenasledovaných kresťanov: 8 340 €.
 • Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.
Práce a plány
 • V roku 2015 sme uskutočnili menšie práce v F centre (oprava kamenného portálu, rôzne stavebné úpravy a doplnky, ktoré žiadala kolaudačná komisia). Pokračovali práce na cintoríne (nové chodníky, oprava oplotenia, údržba stromov). Stavebný projekt na úpravu Domu rozlúčky máme pred dokončením (toalety, sakristia, prístavba). Diskutuje sa o úprave nádvoria v F centre.
Farár:        Karol Moravčík (email)    (od r. 1990 do r. 2016)
Kaplán:     Vladimír Mikulec            (od r. 2014 do r. 2017)
Diakon:     Milan Stančík                 (od r. 2014)

Liturgický život a evanjelizácia
 • krstov: 131
 • sobášov: 25 (v 20 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
 • pohrebov: 33
 • prvé sv. prijímanie: asi 60
 • Sv. birmovania: asi 40
 • Náboženská výchova na školách v r. 2013/14 – asi 34% zo všetkých žiakov.
 • Učiteľky NV: 3; kaplán učí na SOŠ; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.
Hospodárenie a majetok
Hotovosť v Slov. sporiteľni
 • Farský bežný účet: 16 724,80 €
 • Zvláštny účet (financie za predaj pozemku): 544 480 €
 • Cintorínsky účet: 6 707,32 000 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom)
Pozemky: pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno, lúka pod Dev. Kobylou, menší pozemok v Dev. jazere a pozemok na poliach pri ceste do Dúbravky.
Budovy: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, v F centre sú menšie príjmy za občasný prenájom.
Príjmy
 • Zbierky a dary: 37 165 €
 • za predaj pozemku: 648 281 €
 • Príjmy z nájomného (Jednota): 22 258,84 €
 • Ostatné príjmy: 6 598,24 €
Hlavné výdavky
 • Daň z nehnuteľností a z príjmov: 6 271,18 €
 • Energie: 8 688,88 €
 • Prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 11 736,26 €
 • Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 259 € + 64 828 € (10% z predaja pozemku)
 • Vrátené pôžičky: 58 976 €
 • Ostatné opravy (v F centre, kostole): 7 965,09 €
Zbierky na podporu iných organizácií
 • Charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter: 5 210 €.
 • Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.
Práce a plány
 • Predali sme pozemok medzi cintorínom a OD Terno za 648 281 €; z tejto sumy sme vrátili pôžičku a ABÚ sme dali 10% zo zisku za predaj na chudobnejšie farnosti. Ostatné peniaze z predaja sú na osobitnom účte. Dali sme odborne opraviť sochy Sedembolestnej P. Márie a sochy sv. Jána Nepomuckého, menšie opravy boli v F centre, urobili sme chodník na cintoríne (od brány po hlavný kríž) a rekonštruovali sme hlavný kríž na cintoríne.
 • Tento rok sme dúfali, že bude hotová prístavba pri kostole, že už budú nové toalety v Dome rozlúčky, ako aj nová sakristia. Tiež sme chceli vymaľovať kostol zvonka. Predajom pozemku sme na to zabezpečili dostatočné finančné prostriedky. Tieto financie nám ABÚ nariadil držať na osobitnom účte a nepoužiť ich bez dovolenia. V máji nám ABÚ nepovolil realizáciu projektu medzi kostolom a Domom rozlúčky. Ako náhradu za nerozšírenie kostola nám odporučil zvýšiť počet bohoslužieb a dal nám ďalšieho kňaza do farnosti.
  Od mája som s p. arcibiskupom mal rokovania niekoľkokrát, opakovane som vysvetľoval, že náš kostol je na ideálnom mieste v strede medzi starou obcou a sídliskom, je však malý, preto potrebujeme rozšíriť jeho kapacitu, plus vytvoriť obslužné priestory. Kvôli tomu sme kedysi kúpili aj Dom rozlúčky od mesta, aby sme na kostolnom kopci lepšie využili priestory. Ďalšie omše nevyriešia naše potreby. Prípadný nový kostol bude raz stáť inde, pravdepodobne za železničnou traťou, kde sa pripravuje nová výstavba a kde má naša farnosť aj pozemok. Zo starej časti dnešnej obce a zo sídliska do toho možného nového kostola však ľudia nebudú chodiť, ak nemáme dnešný farský kostol držať len ako múzeum.
  Riešenie, ktoré sme navrhli, neruší pamiatkovo chránený kostol a dá sa technicky ešte vylepšiť. V januári sa opätovne pokúsime náš projekt presadiť, ako aj dostavbu v F centre.
  Na cintoríne plánujeme dokončiť hlavný chodník a opraviť (posunúť) múr pri hlavnej bráne.
Farár:        Karol Moravčík (email)    (od r. 1990 do r. 2016)

Liturgický život a evanjelizácia
 • krstov: 140
 • sobášov: 46 (v 23 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
 • pohrebov: 50
 • prvé sv. prijímanie: asi 60
 • Na sv. birmovania sa pripravuje v 4 skupinách asi 50 kandidátov.
 • Náboženská výchova na školách v r. 2012/13 – asi 35% zo všetkých žiakov.
 • Učiteľky NV – 4; viacerí rodičia a katechéti pripravujú detské katechézy.
Hospodárenie a majetok
Hotovosť v Slov. sporiteľni
 • Farský bežný účet: 8 200 €
 • Cintorínsky účet: 22 000 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom)
Pozemky: parcely na Eisnerovej ulici pri OD Terno - Jednota; lúka pod Dev. Kobylou, menší pozemok v Dev. jazere a pozemok na poliach pri ceste do Dúbravky.
Budovy: kostol, F centrum, fara, dom rozlúčky. Za pozemok – parkovisko pri OD platí Jednota nájomné, z ostatných sú len drobné príjmy.
Naša MČ DNV má záujem o odkúpenie jedného nášho pozemku (za cintorínom) za účelom výstavby námestia a parkovania.
Príjmy
 • Zbierky a dary: 60 620 €
 • Príjmy z nájomného (Jednota): 21 961 €
 • Ostatné príjmy: 5 780 €
Hlavné výdavky
 • Daň z nehnuteľností a z príjmov: 7 960 €
 • Energie: 13 166 €
 • Prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 15 438 €
 • Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 222 €
 • Vrátené pôžičky: 20 000 € (zostáva 58 976 €)
 • Oprava kostolnej veže: 18 880 €
 • Ostatné (napr. na F centrum, kniha o farnosti): 5 524 €
Zbierky na podporu iných organizácií
 • Charita, seminár, misie, kat. masmédiá, sv. Martin, Boží hrob, sv. Peter: 5 168 €.
 • Zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.
Práce a plány
 • Vykonali sme práce: oprava kostolnej veže, oprava sochy Sedembolestnej, menšie opravy na fare, nové zariadenie (nábytok) v F centre, nové stanovištia na kontajnery na cintoríne, kríž z cintorína je na odbornej rekonštrukcii, výdavky na oslavu jubilea farnosti.
 • Pripravujeme rozšírenie kostola (návrh je na webe), náter kostola zvonka, na cintoríne nový chodník.
Farár:        Karol Moravčík (email)    (od r. 1990 do r. 2016)
 • krstov: 160
 • sobášov: 33
 • pohrebov: 43
 • prvé sv. prijímanie: 65
 • náboženská výchova na školách v r. 2012/13 – 40% všetkých žiakov.
 • učiteľky/katechétky: 4
Top