» Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves
Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves

Začiatkom roka 2017 sme v našej farnosti založili občianske združenie Gaudete. Jeho cieľom je podpora aktivít farnosti, osobitne pre mládež, rodiny a sociálne znevýhodnených.

Našou už tradičnou akciou je letný denný tábor pre deti. Nové občianske združenie nad ním prevzalo záštitu od roku 2017. V roku 2018 sme sa podieľali na príprave prvého Dňa farnosti – príjemného popoludnia nielen pre dospelých, ale aj deti (súťaže, hry, pre dospelých priestor na stretnutie a podporu kontaktov v miestnej komunite).

V roku 2019 začíname s programom systematickej prípravy mládežníckych animátorov pre letný tábor a iné aktivity pre deti. 

Prosíme Vás o podporu našej činnosti prostredníctvom 2% z dane. Privítame tiež Váš záujem o dobrovoľnícku činnosť na aktivitách farnosti a inú vecnú pomoc. Potešíme sa aj dobrým nápadom na rozšírenie našich aktivít.

Kontaktovať nás a sledovať našu činnosť môžete aj prostredníctvom našej novej facebook stránky OZ Gaudete.

Vyberáme zo  stanov občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia je:

 • podpora a realizácia aktivít zameraných na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých, aktivít smerujúcich k výchove k zdravému životnému štýlu a tiež ďalšie vzdelávanie ľudí, ktorí sa podieľajú na vyššie spomenutých činnostiach;
 • zachovávanie kultúrnych tradícií, ale tiež spoznávať nové kultúry, podporovať a upevňovať duchovné aj mravné hodnoty;
 • sociálna pomoc;
 • podpora rozvoja komunitných aktivít, trénerská a lektorská činnosť.

Pri napĺňaní našich cieľov budeme spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami. Podujatia OZ smerujú ku všetkým členom spoločnosti, deťom i dospelým.

Naše ciele chceme napĺňať aj týmito aktivitami:

 • voľnočasové aktivity pre deti, rodiny,
 • vzdelávanie spolupracujúcich dobrovoľníkov a aktivistov,
 • práca s deťmi ohrozenými v sociálnom a emocionálnom vývine, rodinami a marginalizovanými skupinami,
 • vzdelávacie aktivity pre marginalizované skupiny a pre rodiny,
 • podporovanie detí zo sociálne slabších alebo dysfunkčných rodín, ktoré sú ohrozené v sociálnom vývine (letné tábory, víkendové pobyty, príležitostné podujatia …),
 • podpora športových aktivít zameraných na deti a rodiny,
 • práca so skupinami detí i dospelých,
 • príprava a realizácia osvetových, preventívnych kurzov a aktivít pre deti i dospelých, prednášok, besied,
 • organizovanie výletov, víkendových stretnutí, pútí,
 • zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne pracovníkov podieľajúcich sa na preventívnej práci s deťmi a mládežou,
 • nadväzovanie priamych kontaktov s organizáciami a jednotlivcami, ktorí pôsobia na rovnakom záujmovom poli v SR i v zahraničí, s cieľom výmeny skúseností a preberania a uplatňovania nových poznatkov,
 • organizovanie informačno-propagačných podujatí zameraných na podporu komunitného rozvoja, udržiavanie kultúrnych a morálnych hodnôt spoločnosti,
 • stretnutia rodičov s odbornou ponukou zdravotnej, psychologickej a pedagogickej problematiky, ktorú môžu využiť v starostlivosti a výchove svojich detí, v prevencii porúch správania u detí,
 • poradenská činnosť – sociálna, psychologická, právna, zdravotná,
 • výpomoc viacdetným rodinám, či sociálne znevýhodneným rodinám,
 • spolupráca so štátnou správou a miestnou samosprávou,
 • regionálna a cezhraničná spolupráca.

Údaje o občianskom združení

Predsedom občianskeho združenia Gaudete Devínska Nová Ves je pán Tomáš Lencz, podpredsedovia sú pán Rostislav Škrabana a pani Zuzana Rehorčíková.

 

Názov: Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves

Sídlo: Istrijská 15, 841 07 Bratislava

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, dňa 3.3.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-504 77

IČO: 50672100

Číslo účtu: SK8709000000005128918542 (vedený v Slovenskej sporiteľni)

2% z dane

OZ GAUDETE DEVÍNSKA NOVÁ VES je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Každý pracujúci, živnostník alebo aj firma sa môže rozhodnúť, koho svojimi 2% zo zaplatenej dane podporí v jeho činnosti.


Viac informácií k poukázaniu 2% z dane.

Top