» Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves
Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves

Začiatkom roka 2017 sme v našej farnosti založili občianske združenie Gaudete. Jeho cieľom je podpora aktivít farnosti, osobitne pre mládež, rodiny a sociálne znevýhodnených.

PROJEKTY OZ GAUDETE DNV:

 • LETNÝ DENNÝ TÁBOR

  Našou už tradičnou akciou je letný denný tábor pre deti. Nové občianske združenie nad ním prevzalo záštitu od roku 2017. 

 • PREDNÁŠKY

  Organizujeme prednášky, tematicky orientované na rodinu.

 • DEŇ FARNOSTI

  Od roku 2018 sme sa podieľali na príprave prvého Dňa farnosti – príjemného popoludnia nielen pre dospelých, ale aj deti (súťaže, hry, pre dospelých priestor na stretnutie a podporu kontaktov v miestnej komunite).

 • ANIMAtor

  V roku 2019 začíname s programom systematickej prípravy mládežníckych animátorov pre letný tábor a iné aktivity pre deti. 

 • CHARITA DNV

  Charita sa začala kreovať v novembri 2020 viacerými ľuďmi, ktorí boli aktívni v miestnej farnosti. Zatiaľ spolupracujeme s mestskou časťou skrze sociálne oddelenie miestneho úradu, s organizáciou DEPAUL Slovensko, Centrom rodiny v Dúbravke a pod. Určite ste si už všimli nejaké naše aktivity. Radi by sme Vám zhrnuli čo sme zatiaľ spustili a realizovali. 

1. Navštevovanie, kontaktovanie a pomoc seniorom v spolupráci s Klubom dôchodcov v DNV. Pre aktuálnu epidemickú situáciu sa momentálne realizuje obmedzene.

2. Spolupráca s Centrom rodiny v Dúbravke a miestnym Lidlom vďaka ktorej získavame trvanlivé potraviny pre rodiny a ľudí v núdzi.

3. Prepájanie darcov a ľudí, ktorí dané veci potrebujú, či už formou ponuky darov alebo dopytu.

4. Sprevádzanie a pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí pre ľudí v núdzi.

5. Podpora odchovancov detských domovov.

Kontaktovať nás môžete na tel.č. 0944 233 731, e-mailom charitadnv@gmail.com, alebo na facebooku https://www.facebook.com/gaudetednv.

Prosíme Vás o podporu našej činnosti prostredníctvom 2% z dane. Privítame tiež Váš záujem o dobrovoľnícku činnosť na aktivitách farnosti a inú vecnú pomoc. Potešíme sa aj dobrým nápadom na rozšírenie našich aktivít.

Kontaktovať nás a sledovať našu činnosť môžete aj prostredníctvom našej novej facebook stránky OZ Gaudete.

Vyberáme zo  stanov občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia je:

 • podpora a realizácia aktivít zameraných na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých, aktivít smerujúcich k výchove k zdravému životnému štýlu a tiež ďalšie vzdelávanie ľudí, ktorí sa podieľajú na vyššie spomenutých činnostiach;
 • zachovávanie kultúrnych tradícií, ale tiež spoznávať nové kultúry, podporovať a upevňovať duchovné aj mravné hodnoty;
 • sociálna pomoc;
 • podpora rozvoja komunitných aktivít, trénerská a lektorská činnosť.

Pri napĺňaní našich cieľov budeme spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami. Podujatia OZ smerujú ku všetkým členom spoločnosti, deťom i dospelým.

Naše ciele chceme napĺňať aj týmito aktivitami:

 • voľnočasové aktivity pre deti, rodiny,
 • vzdelávanie spolupracujúcich dobrovoľníkov a aktivistov,
 • práca s deťmi ohrozenými v sociálnom a emocionálnom vývine, rodinami a marginalizovanými skupinami,
 • vzdelávacie aktivity pre marginalizované skupiny a pre rodiny,
 • podporovanie detí zo sociálne slabších alebo dysfunkčných rodín, ktoré sú ohrozené v sociálnom vývine (letné tábory, víkendové pobyty, príležitostné podujatia …),
 • podpora športových aktivít zameraných na deti a rodiny,
 • práca so skupinami detí i dospelých,
 • príprava a realizácia osvetových, preventívnych kurzov a aktivít pre deti i dospelých, prednášok, besied,
 • organizovanie výletov, víkendových stretnutí, pútí,
 • zvyšovanie odbornej a metodickej úrovne pracovníkov podieľajúcich sa na preventívnej práci s deťmi a mládežou,
 • nadväzovanie priamych kontaktov s organizáciami a jednotlivcami, ktorí pôsobia na rovnakom záujmovom poli v SR i v zahraničí, s cieľom výmeny skúseností a preberania a uplatňovania nových poznatkov,
 • organizovanie informačno-propagačných podujatí zameraných na podporu komunitného rozvoja, udržiavanie kultúrnych a morálnych hodnôt spoločnosti,
 • stretnutia rodičov s odbornou ponukou zdravotnej, psychologickej a pedagogickej problematiky, ktorú môžu využiť v starostlivosti a výchove svojich detí, v prevencii porúch správania u detí,
 • poradenská činnosť – sociálna, psychologická, právna, zdravotná,
 • výpomoc viacdetným rodinám, či sociálne znevýhodneným rodinám,
 • spolupráca so štátnou správou a miestnou samosprávou,
 • regionálna a cezhraničná spolupráca.

Údaje o občianskom združení

Predsedom občianskeho združenia Gaudete Devínska Nová Ves je pán Tomáš Lencz, podpredsedovia sú pán Rostislav Škrabana a pani Zuzana Rehorčíková.

Názov:Občianske združenie Gaudete Devínska Nová Ves
Sídlo:Istrijská 15, 841 07 Bratislava
Registrácia:Ministerstvo vnútra SR, dňa 3.3.2017 pod číslom spisu VVS/1-900/90-504 77
IČO:50672100
Číslo účtu OZ Gaudete DNV:SK87 0900 0000 0051 2891 8542 (vedený v Slovenskej sporiteľni)
Číslo účtu Charita DNV:SK90 0900 0000 0051 7736 7951 (vedený v Slovenskej sporiteľni)
2% z dane

OZ GAUDETE DEVÍNSKA NOVÁ VES je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane.

Každý pracujúci, živnostník alebo aj firma sa môže rozhodnúť, koho svojimi 2% zo zaplatenej dane podporí v jeho činnosti.

Viac informácií k poukázaniu 2% z dane.

Top