» články » detail článku

Záverečná správa o stave farnosti

4.9.2016, nedeľa

Autor: Karol Moravčík


K 1. 9. 2016 bolo menovaním nového farára do Farnosti Bratislava – Dev. N. Ves ukončené moje pôsobenie ako farára v tejto farnosti.

Udelenie sviatostí a pohreby za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.

Krsty – 118
Sobáše – 21
Pohreby – 27
Prvé sv. prijímanie – 57
Sv. birmovania - 44

Vyučovanie a katechéza

Predpokladám, že učiteľky predmetu Náboženská výchova budú pokračovať vo vyučovaní na našich školách aj v školskom roku 2016/17. Pán kaplán by mal vyučovať tento predmet na SSOŠ – automobilovej pri VW. Tiež možno počítať s tým, že naši rodičia a katechéti budú naďalej pripravovať detské katechézy pri nedeľných sv. omšiach o 9.30.

Veľkú časť mojej práce tvorilo poradenstvo a katechéza dospelých (príprava na sviatosti). Súčasnú skupinu dospelých, ktorá pokračuje v príprave, dúfam, že budem naďalej sprevádzať. Tieto činnosti, ako aj prípravy na sobáše a krsty detí, som vždy dohodoval individuálne.

Stav financií k 31. 8. 2016

1. Farský bežný účet v SLSP – 29 983, 52 €
2. Zvláštny účet vo VÚB (financie za predaj pozemku): 544 483, 35 €
3. Cintorínsky účet v SLSP – 1 485, 26 € (financie z tohto účtu možno použiť len na výdavky spojené s cintorínom; príjmy sú z poplatkov za hrobové miesta)

Pozemky vo vlastníctve farnosti k 31. 8. 2016

1. Pozemok na Eisnerovej ulici oproti OD Terno máme záujem predať. S jedným záujemcom o kúpu je pripravená zmluva na podpis. Pred niekoľkými mesiacmi dostal text zmluvy Arcibiskupský úrad v Bratislave na schválenie. Možný finančný zisk: asi 489.580 € (zo sumy treba odrátať 10% pre ABÚ).
2. Pozemok pod Dev. Kobylou (dendropark) je v ochrannom pásme, ekonomicky zatiaľ nevyužiteľný; na základe zmluvy s MÚ našej Mestskej časti má ho v nájme MČ Bratislava – Dev. N. Ves.
3. Pozemok pri OD Terno je na základe zmluvy v nájme spoločnosti Terno real estate a. s. Za rok 2016 sme od nich prijali sumu: 22 258,84 €. Zmluva sa každoročne novelizuje.
4. Pozemok pri ceste do Dúbravky je v prenájme Družstva Záh. Bystrica. Menší pozemok v lokalite Devínske jazero je v prenájme jednej spoločnosti z Malaciek. Za oba pozemky je nájomné v pár desiatkach eur za rok.

Budovy vo vlastníctve farnosti k 31. 8. 2016

1. Kostol Ducha Svätého – v dobrom stave. Nová maľba zvonka sa plánovala v súvise s vybudovaním prepojenia s Domom rozlúčky a prestavbou Domu rozlúčky. Projekt prestavby je odovzdaný na schválenie na príslušných úradoch. Podľa projektu má vzniknúť nová sakristia, toalety, prístavba pre asi 150 ľudí. Doterajší vzhľad Domu rozlúčky bude upravený.
2. F centrum – v dobrom stave. Podkrovie je pripravené na vybudovanie bytov. Dvor sa tiež plánuje upraviť a vybaviť ho novou dlažbou.
3. Fara – v dobrom stave.
4. Dom rozlúčky – pripravený projekt prestavby.
5. Cintorín – v dobrom stave. Na jeseň sa dokončí spevnený chodník smerom na Eisnerovu ulicu.

Nový kostol

Na pozemkoch v lokalite za traťou (vľavo na miernom svahu smerom pri ceste do Dúbravky) plánujeme postaviť nový kostol. V tejto lokalite, ako je dlhšie známe, má v blízkej budúcnosti vzniknúť nové osídlenie. Na jar tohto roku začalo projektovanie územia a nového kostola. Ako možná sa ukazuje spolupráca s rehoľou dominikánov, ktorí hľadajú miesto na nový kláštor v Bratislave. Prebehlo viacero rokovaní s rehoľou, architektom a vlastníkmi okolitých pozemkov. Finančne by spoluprácou s dominikánmi bola výhodná pre obe strany. Takisto by to obohatilo pastoračnú situáciu v tejto časti Bratislavy. Náš pozemok v tejto lokalite aj po výstavbe kostola (kláštora) by nebol celkom zastavaný a zostal by priestor na ďalšie využitie. ABÚ zatiaľ na našu iniciatívu nereagovalo.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým, s ktorými som mohol žiť a spolupracovať vo Farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves. Na tomto mieste nebudem nikoho menovať osobne, lebo by som pri množstve cenných spolupracovníkov na niekoho mohol zabudnúť.

V kostole máme veľmi dobré kostolníčky, máme viacerých organistov, organistky, členky a členov spevokolov. Pri liturgii asistujú viacerí dospelí muži a mládenci, biblické texty a finančné zbierky majú na starosti dospelé ženy a dospelí muži. Deti majú priestor pri liturgii najmä pri tzv. žiackych sv. omšiach. Počas školského roka skupiny spolupracovníkov pripravujú nedeľné katechézy pre malé deti.

Od nového pána farára očakávam, že doplní stav miništrantov v chlapčenskom veku. O kostol sa stará viacero obetavých žien a mužov. Zabezpečená je správa a údržba cintorína; na kvalitnej úrovni sa zväčša v kostole konajú pohrebné rozlúčky. Evidencia hrobových miest a kontakt s ich nájomníkmi sa vykonáva na základe dohody s Miestnym úradom v jeho priestoroch raz mesačne.
F centrum po rekonštrukcii pred niekoľkými rokmi slúži potrebám našich ľudí pri organizovaní rôznych podujatí (duchovných, oddychových, kultúrnospoločenských). Je k dispozícii aj na prenájom pre širšiu verejnosť. O F centrum a harmonogram podujatí sa obetavo stará niekoľko našich spolupracovníkov.

Pri plánovaní a organizovaní aktivít som sa mohol spoľahnúť na mnohých spolupracovníkov vo Farskej a ekonomickej rade. Vďaka nim sa vykonali mnohé rekonštrukcie stavieb a pripravili sa viaceré práce a podujatia. Vďaka nim je aj do budúcnosti ekonomická situácia farnosti nádejná. Bude dôležité naďalej zodpovedne chrániť majetok a financie farnosti ako spoločný majetok všetkých členov farnosti. Tento majetok je v zásade dedičstvom po predkoch, ľuďoch, ktorí žili v Devínskej Novej Vsi už pred stáročiami.

K životu našej farnosti patria aj rôzne vzťahy, projekty, programy, o ktorých sa možno viac dočítať na webovej stránke našej farnosti. Vlastne všetky aktivity a projekty vznikli vďaka nápadom a dobrovoľnej neplatenej práci našich ľudí. Ja som sa len snažil ich prepájať a byť nápomocný. Zvlášť v ostatných mesiacoch som mohol prežiť, koľko ľudí sa za mňa modlí a prejavuje mi priateľstvo a dôveru. Nesmierne si to vážim, veľmi ma to posilňuje.

K mojim spolupracovníkom a priateľom patria aj naši chorí a starí ľudia, ktorých som navštevoval a sprevádzal počas ich choroby a staroby, či už doma, v nemocnici alebo v Seneciu. Stretnutia s nimi boli často náročné, ale pre mňa vždy veľmi posilňujúce. Veľmi si ich vážim a ďakujem za ich dôveru a priateľstvo. Modlitbu a spomienku si chcem zachovať – viac v srdci ako v zábudlivej pamäti – aj na všetkých našich zomrelých.

Nový pán farár Andrej Kalamen bude so mnou sláviť sv. omšu v nedeľu 4. 9. 20016 o 11.00. Za nepríjemnosti okolo mňa a našej farnosti, ktoré sa objavili v ostatných mesiacoch, nemôže. Už pred rokom som bol rád, že práve on príde po mne do našej farnosti. Očakávam, že bude dobre prijatý.

Prečo som ja zostal takpovediac v „lufte“, na to je viacero názorov. Opakovane som prosil, aby som v blízkej dobe mohol dokončiť niektoré aktivity. Pri mojom preložení som opakovane prosil, aby mi bolo dané primerané nové miesto na pôsobenie. Nenárokoval som si nič dôležité, hoci by som azda na základe dlhoročných skúseností, vzdelania a dosiahnutých výsledkov aj mohol. Bol som ochotný prijať aj najmenšie miesto. Nemohol som však prijať miesto úplne vzdialené od ľudí, na ktorých sa v mojom veku môžem spoľahnúť a ktorí ma potrebujú. A nemohol som prijať ani miesto úplne zdevastované. V mojom veku a pri oslabenom zdraví viem pokračovať tam, kde mám sociálne a duchovné zázemie a kde vidím v práci zmysel. Nemôžem sa „reštartovať“ v podmienkach, ktoré sú neprimerané mojim (ne)schopnostiam, veku a zdraviu. Čo ma čaká, stále neviem. Ospravedlňujem sa novému farárovi, že nemôžem hneď uvoľniť priestory fary, keďže neviem, kam sa mám sťahovať. Neviem, či mi ešte vôbec ponúknu nejaké primerané miesto alebo ma pošlú mimo pastoračnej služby. Aj v takom prípade nemienim sa utiahnuť do súkromia a budem slúžiť ľuďom. Ako a kde dnes neviem posúdiť. Predpokladám, že nový pán farár mi dovolí občas pôsobiť v našej farnosti, ak si to ľudia budú želať.

Dňa 31. 12. 2015 som v našom kostole okrem iného povedal: Pápež František pokračuje v reforme, aby cirkev nebola organizáciou, kde vládne moc byrokracie, peňazí a funkcií, ale kde má hlavné slovo Ježišovo evanjelium a aktuálne nasledovanie Ježiša. Vieme, že časti katolíkov sa to nepáči, že pápeža spochybňujú, a iným sa zasa zmeny zdajú byť pomalé. Nikdy nebude cirkev dokonalá, vždy zostaneme nechápaví a hriešni. Základné hodnoty a smerovanie by však mali byť jasné. Učme sa od Ježiša, čomu on dával prednosť. Nevyhýbal sa ostrým diskusiám s farizejmi a zákonníkmi, ale najviac sa venoval tým, ktorí potrebovali posilu, povzbudenie, pomoc, solidaritu. Tým slúžil, často ľuďom na okraji spoločnosti. Nech je to príkladom aj pre nás. A na adresu tých, čo sú proti obnove cirkvi, nech platia trochu tajomné Ježišove slová: „Nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ (Lk 9,60)

Ak sa niekto v našej farnosti cítil mojím správaním niekedy dotknutý, nepochopený či odmietnutý, prosím o odpustenie. Úprimne ďakujem za všetky momenty, ktoré nás povzbudili, za všetky obohacujúce udalosti, za rozhovory a stretnutia, za modlitby a za vzájomné svedectvá viery a hľadania.


::::Verzia pre tlač::::


Klikanosť článku: 1002 x


Top