Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)

» archív oznamov
<<   Strany:  1.....79808182838485.....92  >>

Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku.

15.1.2010, piatok


Ak by mal niekto záujem pripojiť sa k elektronickej petícii proti výstavbe megakasína na Slovensku, môže tak urobiť na tejto stránke:
http://www.peticia.sk/megakasino/.

Pozor - zapojiť svoj hlas môžte iba 1 krát (buď elektronicky alebo perom).

Nájomné za hrobové miesta

10.1.2010, nedeľa


Zaplatiť nájomné za hrobové a urnové miesta na cintoríne v našej obci (ktorý je vo vlastníctve farnosti) a uzatvoriť novú nájomnú zmluvu je možné od 20.01.2010 na Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi.

Hodiny pre verejnosť na MÚ:
Pondelok 9,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Streda 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Potrebné doklady:
1. občiansky preukaz nájomcu
2. stará nájomná zmluva (so spol. Marianum)
3. všetky doklady o platbe za hrobové miesto (od Marianumu)
4. všetky dostupné úmrtné listy pochovaných v danom hrobe (pre spresnenie evidencie)

Poznámka:
Uzatvoriť novú nájomnú zmluvu musí aj ten, kto má poplatok do určitého dátumu zaplatený (lebo stará zmluva bola uzavretá so spol. Marianum). Cena nájomného za jedno hrobové alebo urnové miesto je 8,50 € na 1 rok. Keďže ceny, ktoré sa platili v spoločnosti Marianum boli každý rok iné, platby zjednotíme. Ak niekto zaplatil menej ako 8,50 € na 1 rok a má zaplatené do určitého dátumu, doplatí rozdiel. Ak niekto zaplatil viac ako 8,50 € na 1 rok, platba sa mu prepočíta a nájom predĺži. Ak má niekto zaplatenú len jednu stranu hrobu, je potrebné zaplatiť aj za druhú stranu.

Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána

6.1.2010, streda


Požehnanie domov v období sviatku Zjavenia Pána

Pozdrav: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.
Odpoveď: I s duchom tvojím.

Úvodný verš:
Slávime deň ozdobený troma zázrakmi: Dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam, dnes sa na svadbe stalo z vody víno, dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil, aleluja. (Namiesto veršu je vhodná i niektorá vianočná pieseň, napr. JKS 109, 113, 107 a iné.)

Čítanie Božieho Slova: Mt 2, 1-12:
Počúvajme, bratia a sestry, slová sv. Evanjelia podľa Matúša: Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Spoločná modlitba:
S radosťou velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme mali účasť na tvojej blízkosti k Bohu.
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby naši otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...

Dajme si znak pokoja.
Všetci: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj tento dom pred zlom a hriechom, požehnávaj + ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:
Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto novom dome. Udeľ členom tento rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho + požehnania, aby všetci, čo bývajú v tomto dome, i tí, čo budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo (pre starších ľudí):
Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na týchto svojich služobníkov, čo bývajú v tomto dome, žehnaj + ich a udeľ im sily, aby vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu ich blížnych a šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj ich vo svojej láske a milosti a napĺňaj ich svojou radosťou, ktorá sa zavŕši v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Kňaz, diakon, alebo iný prítomný (otec, matka) pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie: Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.
Na horné veraje dvier kriedou napíšeme: 20 C + M + B 10
(To znamená: Christus mansionem benedicat/ Kristus nech požehná náš príbytok.)

Na záver:
Dnes prišla spása do tohto domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa jeho obyvateľov. Nech vás (nás) žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

--> Túto modlitbu aj s verziou pre tlač nájdete tu.

Štatistika farnosti

31.12.2009, štvrtok


Štatistické údaje za rok 2009 vo farnosti Bratislava - Dev. N. Ves

Liturgický život a Evanjelizácia
Krsty – 137
Sobáše – 29 (v 14 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 45
Prvé sv. prijímanie – 72
Náboženská výchova na školách v r. 2009/10 – asi 33-35% zo všetkých.
Katechéti - ky – 4
Sv. birmovania – príprava začne po Novom roku, birmovka bude asi na jeseň.

Hospodárenie
Hotovosť v Slov. sporiteľni na účte farnosti: 8 393 €; hotovosť na účte cintorína: 34 015 €.

Pozemky: pozemok cintorína; stavebné parcely na Eisnerovej ulici pri OD Jednota; lúky pod Dev. Kobylou (tzv. dendropark), menší pozemok v Dev. jazere a väčší pozemok za traťou na poliach pri ceste do Dúbravky (zatiaľ v užívaní Družstva podielnikov Záh. Bystrica).

Príjmy:
zbierky a dary: 53 581 €
príjmy z nájomného (Jednota): 19 880 €
príspevok z MČ DNV: 4 257 €

Hlavné výdavky:
daň z nehnuteľností a z príjmov: 5 953 €
prevádzka, energie, nové vymaľovanie interiéru kostola: 18 254 €
prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 19 584 €
Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 934 €
Oprava F centra: 131 885 € (plus ďalších asi 80 000 € zaplatené priamo dobrodincami)

Pôžičky na opravu F centra: 89 176 €

Povinné zbierky na podporu iných cirkevných organizácií
(Charita, seminár, misie atď.): 4 433 €

Plány na rekonštrukcie a stavby
Dokončenie rekonštrukcie F centra (dvor, miestnosti z dvora, pivnica)
Rozšírenie kostola, prestavba Domu rozlúčky – máme pripravenú architektonickú štúdiu na rozšírenie priestorov kostola. Čakáme na územné rozhodnutie ohľadom výstavby na našich pozemkoch pri OD Jednoty – s možnosťou stavby, ktorá by sa používala aj pre duchovné a kultúrne stretnutia.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k životu našej farnosti. Osobitne našim spolupracovníkom v kostole – máme tri panie kostolníčky, ktoré sa starajú o prípravu bohoslužieb, ako aj ďalším mužom a ženám, ktorí majú na starosti výzdobu,upratovanie, malé opravy a údržbu. Tiež všetkým našim miništrantom, lektorom a asistentom. Poďakujme sa našim organistom a členom našich spevokolov. Tiež našim katechétom za vyučovanie náboženstva a všetkým, čo sa venujú deťom a mládeži. Takisto všetkým, ktorí pomáhali pri príprave rôznych podujatí, pri sociálnych a spoločensko-kultúrnych aktivitách v kostole, v F centre a na fare. Ďakujeme všetkým, čo obetovali finančné prostriedky, ako aj tým, ktorí obetavo pomáhajú riešiť starosti s hospodárením. Vďaka všetkým za duchovné obety a modlitby pre spoločné dobro.

Informácie na 4. adventnú nedeľu

20.12.2009, nedeľa


Ukončili sme zbierku na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale. Vďaka! (Ozdoby sa u nás nakúpili za 1300 € a naviac sa darovalo 1000 €. Spolu teda prispejeme sumou 2300 €.)

Betlehemské svetlo prinesú naši skauti do kostola v utorok večer o 18.00. Do domácností môžu priniesť svetielko v stredu dopoludnia; treba však oznámiť v sakristii presnú adresu.

Na sviatok Kristovho narodenia po sv. omšiach je farská ofera.

K sv. pokánia je možné ešte pristúpiť v našom kostole: pondelok a utorok večer a stredu ráno.

Podujatia v F centre

13.12.2009, nedeľa


Vo Farskom centre je možnosť aj v nedeľu 13. dec. v čase 9.00-10.30 a 14.30-18.00 kúpiť si knihy, ako aj pozrieť si vystavené diela výtvarných umelcov.

Pokračuje i možnosť prispieť na podporu školy pre indiánske deti v Guatemale, ktorú podporujeme spolu s farnosťou Maria Hietzing vo Viedni. Zatiaľ sme vyzbierali asi 1 550 €. (Zostáva vyzbierať necelých 500 €; náš podiel podpory tvorí 1/3 celoročných nákladov čiže 2 tisíc € ročne.) Máme na predaj aj nové ozdoby, ktoré vyhotovili guatemalské ženy. Ich zakúpením pordporujeme tiež náš projekt pre deti.

Chrámové koncerty Slovenskej Filharmónie

2.12.2009, streda


Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala (um. vedúci Ewald Danel) uvedú v rámci 61. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie štyri koncerty v bratislavských chrámoch. Prvé z nich zaznejú v adventnom a vianočnom období.

Koncerty:

Nedeľa  20. 12. 2009
Kostol Cirkvi Bratskej, 19:00
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Spevácky zbor Adoremus
Spevácky zbor Ad Una Corda
Ewald Danel, umelecký vedúci
Dušan Bill, zbormajster
Marián Šipoš, zbormajster

Arcangelo Corelli
Concerto grosso g mol Fatto per la notte di Natale op. 6 č. 8
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční Hej, mistře
Vianočné koledy

Nedeľa  27. 12. 2009
Dóm sv. Martina, 15:00
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Spevácky zbor Adoremus
Spevácky zbor Ad Una Corda
Ewald Danel, umelecký vedúci
Dušan Bill, zbormajster
Marián Šipoš, zbormajster

Arcangelo Corelli
Concerto grosso g mol Fatto per la notte di Natale op. 6 č. 8
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční Hej, mistře
Vianočné koledy

Nedeľa  28. 2. 2010
Kostol Svätej rodiny v Petržalke, 15:00
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Josef Suk
Meditácia na staročeský chorál Svatý Václave op. 35a
Romuald Twardowski
Mariánsky triptych / Triptych Mariacki
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater

Nedeľa  11. 4. 2010
Evanjelický kostol v Petržalke, 18:00
Slovenský komorný orchesterBohdana Warchala
Komorný zbor Konzervatória v Bratislave
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Dušan Bill, zbormajster

Johann Sebastian Bach
Brandenburský koncert č. 3 G dur BWV 1048
Koncert pre dvoje huslí a sláčikový orchester d mol BWV 1043
Chorály


Vstupenky na koncert stoja 6€. V predaji sú v Pokladnici Slovenskej Filharmónie v Historickej budove SND v Bratislave (vchod z Gorkého ulice) alebo hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.

Začíname spolu advent

29.11.2009, nedeľa


Na prvú adventnú nedeľu už tradične pozývame na program „Začíname spolu advent“ (po prvýkrát r. 1996).
Začneme koncertom v našom farskom kostole o 15.00, potom o 16.00 pokračujeme v F centre na Istrijskej č. 4 výstavami výtvarných umelcov. Podobne ako minulý rok prídu aj naši priatelia z Viedne, z farnosti Maria Hietzing, s ktorými spoločne podporujeme školu pre indiánske deti v Guatemale. Vopred vďaka za podporu! Bude možnosť aj kúpiť si bižutériu, ktorú vyrobili ženy z Guatemaly.
Tiež bude v ponuke veľký výber kníh a ďalšie hodnotné umelecké remeselné výrobky, ako aj občerstvenie.
Veľká vďaka tým, ktorí sa zúčastnili na brigáde v F centre v piatok a sobotu. Vďaka patrí tiež všetkým, ktorí obetavo pripravili koláčiky na pohostenie (do F centra prosíme priniesť v nedeľu 29. 11. o 13.30). Peniaze za občerstvenie dáme na zbierku pre guatemalskú školu.

[obrázok - Začíname Spolu Advent]

Adventná duchovná obnova pre dievčatá

27.11.2009, piatok


Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva dievčatá od 16 – 30 rokov na Adventnú duchovnú obnovu. Je to trojdňové stíšenie v kláštornej kaplnke Božieho Milosrdenstva. Sprevádzať svojimi príhovormi ju bude Andrej Kalamen. So sebou si treba vziať sv. písmo, prezúvky, spacák a otvorené srdce.

Kedy: 27.-29.11.2009 - začiatok o 17:00
Kde: Kláštor sestier KMBM,
     Astrova 171,
     Bratislava - Rača

Kontakt:
02/44 633 628
0914 202 694
www.milosrdenstvo.sk
e-mail: blava@milosrdenstvo.sk

Koncerty slovenskej sakrálnej zborovej tvorby

20.11.2009, piatok


Salve musica slovaca Vás srdečne pozýva na koncerty slovenskej sakrálnej zborovej tvorby:


  • 20.11.(piatok)- 18:00 - kláštorný kostol Pezinok

  • 21.11.(sobota)- 18:00 - synagóga Nitra

  • 22.11.(nedeľa)- 15:00 - Dóm sv. Martina Bratislava


program: M. Moyzes, Ľ. Rajter, M. Schneider-Trnavský, M. Krajči

účinkuje:

  • Slovenský spevácky zbor Adoremus/dirigent Dušan Bill

  • Pezinský chrámový Zbor Ad Una Corda/dirigent Marián Šipoš

  • seminaristi z Bratislavy Schola Cantorum

  • Eva Šušková - soprán

  • Komorný chrámový orchester


usporiadateľ: OZ Adoremus, OZ Ad Una Corda

vstup voľný
<<   Strany:  1.....79808182838485.....92  >>

Top