Vitajte na stránkach Farnosti - Devínska Nová Ves


   Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujíma dianie v našej farnosti a chceli by sa dozvedieť nejaké informácie práve prostredníctvom internetu.

         >>> Výpis z matriky: KRSTNÝ LIST - VYBAVENIE (rubrika články).

         >>> Rozpis BOHOSLUŽIEB (rubrika kalendár).

    Kontakt na pána farára: fara.devinska@gmail.com (Andrej Kalamen)


DRAHÍ VERIACI

OD 1. JANUÁRA 2021

SÚ SLÁVENÉ SV. OMŠE BEZ ÚČASTI ĽUDU
(MISSA SINE POPULO)

Všetky omšové úmysly,
ktoré sú na toto obdobie zapísané
odslúžia kňazi súkromne.

Spojme sa po duchovnej stránke a v modlitbe
prosme Pána Boha o skoré vyriešenie tejto situácie.

Sme s Vami v modlitbách! Pán farár i kaplán.


Sledujte živé vysielanie sv. omší z nášho farského kostola na našom youtube kanáli https://www.youtube.com/FarnostDevinska


» archív oznamov
<<   Strany:  1.....77787980818283.....98  >>

Hrobové miesta

17.1.2011, pondelok


Keďže je už veľa nájomných zmlúv ku hrobovým miestam na našom miestnom cintoríne v poriadku – nebude správca cintorína na MÚ v DNV musieť úradovať tak často ako doteraz.

Odteraz stránkové dni na MÚ DNV ohľadom uzatvárania nájomných zmlúv k hrobovým miestam:
14.2., 7.3., 4.4., 2.5. - vždy v čase 9.00-17.00. Bližšie informácie a kontakty sú na cintorínskych tabuliach a na Miestnom úrade.

Rodičia a deti

16.1.2011, nedeľa


Pokračujú po prázdninách opäť besiedky - stretnutia v F centre pre rodičov (19.1.) a pre deti (26.1.).

Zaujímavá ponuka pre rodičov - Kurz - Efektívne rodičovstvo

V čase od 22.1. do 5.3.2011, každú druhú sobotu (22.1., 5.2., 19.2., 5.3. 2011) od 8,30 do 13,00 hodiny sa v priestoroch bratislavského pastoračného centra Quo Vadis uskutočnia celkovo štyri stretnutia kurzu „Efektívne rodičovstvo krok za krokom“. Kurz je určený pre rodičov (jednotlivcov alebo manželské páry), ktorí majú deti vo veku od 0-18 rokov. V rámci kurzu budú preberané základné princípy pozitívnej výchovy a ich aplikácie do praktického rodinného života. Program je vedený zážitkovo, rodičia sa na ňom aktívne podieľajú, dostávajú pracovné listy a námety pre domáce precvičovanie. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť na e-mail adrese: info@efektivne-rodicovstvo.sk alebo telefonicky 0903/159 488. Prosím uviesť meno, adresu, počet a vek detí, e-mail a telefón. Podrobnejšie informácie o Efektívnom rodičovstve nájdete na:
www.efektivne-rodicovstvo.sk

Organizácia nedeľných Detských katechéz:

V októbri 2010 sme začali pripravovať detské katechézy. Naši animátori každú nedeľu pripravujú pre deti vo vedľajšom „Domčeku“ program pre deti v predškolskom veku. Animátori robia túto službu nezištne, bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Aby detské katechézy mohli fungovať, bolo potrebné zabezpečiť základné zariadenie a materiály. Kúpili sme 20 malých detských stoličiek a 5 malých detských stolov a rôzny materiál pre deti, ktorý sa používa na katechézach. Zatiaľ tieto náklady, vo výške asi € 300 znášajú 3 rodiny. V najbližšej dobe plánujeme zakúpiť ešte prenosný systém na kúrenie, aby katechézy mohli fungovať aj v zimných mesiacoch – v cene cca € 200. Sú to všetko jednorazové náklady, očakávame, že pravidelné náklady spojené s detskými katechézami budú už len minimálne (cca € 20 mesačne). Farnosť nemá iné peniaze, ako tie, ktoré si vyzbierame. Preto prosíme o príspevok na pokrytie týchto počiatočných nákladov – hlavne rodičov detí. Najlepšie, ak sa rodiny vyzbierajú medzi sebou v niektorú nedeľu po sv. omši.

Doterajšie náklady:

október 2010 Farebné papiere 9.9 Eur
október 2010 Farebné papiere 11 Eur
október 2010 Štetce, farbičky 6.26 Eur
október 2010 Fixky 1.98 Eur
október 2010 Výkresy 2.29 Eur
október 2010 Rôzne farbičky, fixky, lepidlá... 28.73 Eur
november 2010 Vata 1.32 Eur
október 2010 20 detských stoličiek 160 Eur
október 2010 5 detských stolov 69.95 Eur

SPOLU 291.43 Eur

Jubileum kňaza

16.1.2011, nedeľa


V nedeľu 16. januára 2011 pri sv. omši o 10.30 oslávime s naším rodákom, pánom dekanom Vincentom Maderom, mimoriadne jubileum - 60. rokov jeho kňazskej služby. Vincent Mader je jediný žijúci kňaz pôvodom z Dev. N. Vsi. Vždy bol čestným človekom a obetavým kňazom. Dlhé roky pôsobil vo farnosti Nová Ves nad Žitavou (pri Vrábloch), kde ostal žiť na dôchodku.

Blahoželáme mu a prajeme, aby aj vo vyššom veku cítil oporu v Bohu, ktorému slúžil, a nachádzal posilu v dobrých ľuďoch okolo seba!

Požehnanie domov

6.1.2011, štvrtok


Text modlitby na požehnanie domov nájdeme na našej stránke (aj s verziou pre tlač) --> tu.

Trojkráľový koncert

6.1.2011, štvrtok


Dňa 6. januára 2011 o 19.00 hod. pozývame do kostola Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi na slávnostný trojkráľový koncert

Účinkujú: "Curiosi di tutto" – komorný sláčikový súbor pod vedením Rafaela Hrdinu. Na programe sú diela starých majstrov z obdobia baroka a klasicizmu.

Začiatok januára - rôzne

2.1.2011, nedeľa


Vďaka za finančné dary počas Vianoc – farská ofera: 1610 €, na farnosť: 2050 €.

V pondelok 3.1. nebude v našom kostole sv. omša. Sme pozvaní z nášho dekanátu Bratislava - Sever do Dómu sv. Martina na sv. omšu o 17.00, aby sme si uctili relikvie sv. Cyrila, ktoré v rámci prípravy na jubilejný cyrilo-metodský rok 2013 putujú po Slovensku.

Prvý piatok – od 17.00 zapisujeme nové úmysly na sv. omše; po omši poklona a meditácia za obnovu cirkvi. Príležitosť k sv. pokánia: utorok ráno, štvrtok a piatok večer.

Na sviatok Zjavenia Pána 6.1. sú sv. omše trikrát ako v nedeľu; pred bohoslužbami sa požehná trojkráľová voda a krieda, z ktorých si možno vziať domov na modlitbu s  rodinou a požehnanie našich príbytkov.

Záver kalendárneho roka

31.12.2010, piatok


Štatistické údaje za rok 2010 vo farnosti Bratislava - Dev. N. Ves

Liturgický život a Evanjelizácia

Krsty – 144
Sobáše – 16 (v 9 prípadoch bol aspoň jeden zo snúbencov z DNV)
Pohreby – 48
Prvé sv. prijímanie – 62
Náboženská výchova na školách v r. 2010/11 – asi 38-40% zo všetkých žiakov.
Katechéti – 5
Sv. birmovania – 70

Hospodárenie
Hotovosť v Slov. sporiteľni: Farský bežný účet – 3 000 €
Cintorínsky účet – 43 540 €
Pozemky – stavebné parcely na Eisnerovej ulici pri OD Jednota; lúky pod Dev. Kobylou, pozemok v Dev. jazere a pozemok za traťou na poliach pri ceste do Dúbravky (zatiaľ v užívaní Družstva podielnikov Záh. Bystrica).

Príjmy:
•zbierky a dary: 53 000 €
•príjmy z nájomného (Jednota): 20 215 €
•príspevok z MČ DNV: 2 050 €

Hlavné výdavky:
•daň z nehnuteľností a z príjmov: 4 852 €
•prevádzka, energie: 9 363 €
•prevádzka (kancelária, bežná starosť o budovy fary a farského centra): 21 700 €
•Podporný fond pre ABÚ Bratislava: 1 148 €
•Oprava F centra: 80 038 €
•Pôžičky na opravu F centra: 118 976 € (suma za ostatné roky)

Povinné zbierky na podporu iných cirkevných organizácií
•(Charita, seminár, misie atď.): 8 177 €. Osobitná zbierka na školu v Guatemale: 2 000 €.

Plány na rekonštrukcie a stavby
•Dokončenie rekonštrukcie F centra (dvor, pivnica)
•Oprava veže kostola
•Plány na prestavbu Domu rozlúčky a cintorína – pripravujeme architektonickú štúdiu/ projekt. Čakáme na územné rozhodnutie ohľadom výstavby na našich pozemkoch pri OD Jednoty.

Poďakovanie
Poďakujme sa všetkým, ktorí prispeli k životu našej farnosti. Osobitne našim spolupracovníkom v kostole – máme tri panie kostolníčky, ktoré sa starajú o prípravu bohoslužieb - ako aj ďalším ženám, ktoré majú na starosti výzdobu a upratovanie. Tiež všetkým našim miništrantom, lektorom a asistentom. Poďakujme sa našim organistom (pri organe sa striedajú piati) a členom našich spevokolov. Tiež našim katechétom za vyučovanie náboženstva a všetkým, čo sa venujú deťom a mládeži. Takisto všetkým, ktorí pomáhali pri príprave rôznych podujatí, pri sociálnych a spoločensko-kultúrnych aktivitách v kostole, v F centre, na fare a v celej DNV. Ďakujeme všetkým, čo obetovali finančné prostriedky, ako aj tým, ktorí obetavo pomáhajú riešiť starosti s hospodárením. Vďaka všetkým za duchovné obety a modlitby pre spoločné dobro.

Vízia
Pohľad do budúcnosti sa niekedy nazýva aj víziou. Vízia pre farnosť ako je naša, kde žije (a do ktorej prichádza) veľa rozmanitých ľudí, môže vychádzať zo slov apoštola Pavla, ktoré sme počuli na Vianoce: „Zjavila sa nám Božia milosť, ktorá prináša spásu, uzdravenie všetkým ľuďom.“ (Tit 2,11) Podobne čítame v Liste Efezanom, z ktorého budeme čítať 6. januára: „...aj pohania (dnes by apoštol napísal - ateisti, sekulárni) sú skrze evanjelium spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi.“ (Ef 3,6) Takže naša vízia nech je víziou farnosti, spoločenstva veriacich v Krista, ktoré chce byť v zmysle apoštolových slov otvorené pre tých rozmanitých ľudí, z ktorých sa naša farnosť skladá a s ktorými žijeme tu v Bratislave a okolí, v dnešných podmienkach, kde sa to staré a tradičné stretá s novým a módnym. Aby sme nedržali to tradičné len preto, že sme na to zvyknutí, ale len to, čo je z tej tradície v Kristovi zdravé a liečivé, a podobne aby sme pristupovali k novému a netradičnému. V tomto zmysle sa dlhodobo modlíme aj za obnovu cirkvi. Lebo nielen vo svete, ale aj v cirkvi prebieha zápas, či budeme verní tradíciám (v horšom zmysle svojmu sebectvu) alebo Kristovi a jeho liečivému pôsobeniu vo svete. Praktickou podobou vízie v našej farnosti nech sú teda najmä ľudia a naše vzťahy, svedectvo liečivej viery uprostred dnešného neliečeného sveta, a potom, iste, aj materiálne projekty, ako je prestavba pri našom kostole, prípadne vznik nových objektov na budúcom námestí v DNV. Nech nás Boh žehná v našich víziách a plánoch, nech nás zachová vo vďačnosti, priateľstve a nádeji!

Príprava na Vianoce

19.12.2010, nedeľa


Skauti prinesú "Betlehemské svetlo" do nášho kostola v nedeľu 19. dec. pri sv. omši o 10.30. Svetielko si možno prevziať až do 24.12., vždy keď bude náš kostol otvorený.

Príležitosť k sv. pokánia – pred a po sv. omšiach od pondelka 20.12. po štvrtok 23.12.

Po sv. omšiach v sobotu na Vianoce je farská ofera. V nedeľu 26.12. pri sv. omši o 10.30 účinkujú chorvátski hudobníci (súbor "Črip").

Zbierka Guatemala

19.12.2010, nedeľa


Ďakujeme všetkým, čo prispeli na projekt školy v Guatemale. Náš ročný príspevok (1/3 celkových výdavkov vo výške 2 000 €) sme už odovzdali vo Viedni.

Dnes (19. dec.) si možno ešte v F centre kúpiť rôzne ozdoby od guatemalských žien (výnos ide na stravovanie detí zo školy, ktorú podporujeme).

Tiež je ešte možné kúpiť si knihy a pozrieť si výstavu v F centre. Všetko v čase: 9.00-12.00 a 16.00-18.00.

Vianočný koncert SĽUKu

18.12.2010, sobota


SĽUK Vás pozýva na premiérový vianočný koncert Vinšujeme vám dňa 18.12.201018:00Kostole Ducha Svätého v Dev. N. Vsi.
Koncert plný kolied a vianočných piesní približuje divákom neopakovateľnú atmosféru tradičných Vianoc a predstavuje bohatú piesňovú a hudobnú tvorbu vianočného obdobia Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Špecifikom tohto programu je výber vianočného repertoáru a rôznosť prístupov pri jeho spracovaní oslovenými hudobnými skladateľmi. V jedinečných kompozíciách a v interpretácii vynikajúcich umelcov SĽUKu v ňom zaznejú piesne Slovákov, Chorvátov, Maďarov, Nemcov, Rusínov a Goralov. Hudobným spestrením je aj použitie ľudových nástrojov typických pre vianočné obdobie a hudbu vybraných etnických skupín – píšťaliek, zvoncov, rolničiek a trombít.

Námet: Peter Niňaj
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Hudobné spracovanie: Martin Čorej, Peter Jantoščiak, Stanislav Palúch, Samo Smetana, Jaroslav Stráňavský, Leonard Vajdulák, Peter Zagar
Účinkujú: Ľudová hudba a spevácka skupina SĽUKU so svojimi sólistami a hosťami

Vstupenky si môžete zakúpiť priamo pred predstavením (cena 5,-€)


[obrázok - Sľuk 2010]
<<   Strany:  1.....77787980818283.....98  >>

Top